Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Chemik laborant

Odborný směr:

Chemie

Odborný podsměr:

laboratorní analýzy

Nadřazené povolání:

Chemik

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Laboratory Technician,  Laborant

Příbuzná povolání

Chemik pro obsluhu zařízení , Chemik pro vzorkování , Operátor zpracování dílů z kompozitů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30983

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech.

Pracovní činnosti

 • Odměřování a ředění roztoků.
 • Stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek.
 • Odběry vzorků a jejich analýza.
 • Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů.
 • Seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce.
 • Laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru.
 • Rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování pH atd.), destilace.
 • Zkoušky vlastností makromolekulárních látek.
 • Příprava podkladů pro vypracování barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů.
 • Stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži).
 • Čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kalibrace, validace a údržba procesních analyzátorů. 7
Provádění složitých analýz nestandardních vzorků, účast na zavádění nových analytických postupů, preparační práce - řízení činnosti pracovníků laboratoře. 7
Plynová a kapalinová chromatografie mnoha složkových směsí. 6
Údržba přístrojů, příprava sekundárních standardů, mineralizace vzorků pro kvantitativní stanovování. 6
Ověřování aplikační vhodnosti makromolekulárních látek komplexním hodnocením jejich fyzikálně-chemických parametrů. 6
Samostatné provádění náročných analýz, seřízení přístrojů, kalibrace přístrojů pro analytiku, případné řízení laboratorních prací na směně. 6
Hodnocení vlastností materiálu na složitých zkušebních a testovacích zařízeních (trhací stroje, teraohmetry, přístroje pro elektrické vlastnosti. 5
Samostatné provádění nestandardních vážkových a odměrných analýz. 5
Odběry vzorků životního prostředí, jejich zpracování a vydání atestů. 5
Plynová a kapalinová chromatografie jednosložkových směsí. 5
Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí hlavního etalonu II. řádu s návazností na státní etalonáž. 5
Příprava roztoků. 4
Běžné barvící postupy vč. přípravy barvících roztoků a materiálů. 4
Provádění standardních rozborů dle příslušných technických norem nebo předpisů ve vstupní, výstupní nebo mezioperační kontrole. 4
Provádění rozborů např. běžnými odměrnými a instrumentálními metodami s jednoduchou úpravou vzorku. Měření pracovního prostředí. 4
Kvalitativní a jednoduché kvantitativní analýzy plynů, např. stanovení fyzikálních vlastností a chemických nečistot v plynech. 4
Obsluha jednoduchých přenosných přístrojů, např. stanovení pH, vodivosti, kyslíku ve vodě, bezpečnostní analýzy ovzduší. 3
Zjišťování základních fyzikálních konstant na jednoúčelových přístrojích, např. bod vzplanutí, bod krystalizace, hustota, jednoduchá vážková stanovení - např. odparek, vlhkost, obsah popela. Vzorkování dle norem. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři KKOV 2851H nejvhodnější
Chemik RVP 28-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxH vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření chemických a fyzikálně chemických veličin (hmotnosti, objemu, teploty, hustoty, pH aj.)
Provádění kvantitativních metod stanovení anorganických i organických látek.
Příprava anorganických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů
Příprava organických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů
Příprava barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů.
Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin
Seřizování, nastavování a programování chemických laboratorních přístrojů, ověřování jejich správné funkce.
Obsluha chemických aparatur a zařízení
Provádění kvalitativních metod stanovení anorganických i organických látek.
Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace
Odběry vzorků životního a pracovního prostředí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
anorganická chemie
organická chemie
analytická chemie
chemická metrologie
základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin
laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii
zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
zacházení s jedy a žíravinami
systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (CZ-ISCO 7543)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 748 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 618 Kč do 42 903 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.