Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30983

Chemik laborant

Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: laboratorní analýzy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Laboratory Technician, Laborant
Nadřízené povolání: Chemik
Příbuzné specializace: Chemik pro obsluhu zařízení, Chemik pro vzorkování, Operátor zpracování dílů z kompozitů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odměřování a ředění roztoků.
 • Stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek.
 • Odběry vzorků a jejich analýza.
 • Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů.
 • Seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce.
 • Laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru.
 • Rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování pH atd.), destilace.
 • Zkoušky vlastností makromolekulárních látek.
 • Příprava podkladů pro vypracování barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů.
 • Stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži).
 • Čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 75430 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
 • 7543 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (CZ-ISCO 7543)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 638 Kč 36 489 Kč 55 502 Kč - - -
Středočeský kraj 23 397 Kč 36 371 Kč 55 253 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 414 Kč 31 471 Kč 44 352 Kč - - -
Ústecký kraj 22 652 Kč 32 806 Kč 48 309 Kč - - -
Liberecký kraj 23 337 Kč 34 814 Kč 44 357 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 933 Kč 31 503 Kč 59 428 Kč - - -
Pardubický kraj 24 617 Kč 30 230 Kč 39 575 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 469 Kč 29 909 Kč 40 231 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 697 Kč 27 215 Kč 36 057 Kč - - -
Zlínský kraj 21 212 Kč 29 558 Kč 36 961 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 679 Kč 33 658 Kč 43 486 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 31 708 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7543 Kvalitáři a testovači výrobků (kromě potravin a nápojů) http://data.europa.eu/esco/isco/C7543

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři 2851H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemik laborant / chemička laborantka (28-032-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.4001 Měření chemických a fyzikálně chemických veličin (hmotnosti, objemu, teploty, hustoty, pH aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.5001 Provádění kvantitativních metod stanovení anorganických i organických látek. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.5003 Příprava anorganických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.5004 Příprava organických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.5005 Příprava barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.4004 Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.A.4011 Seřizování, nastavování a programování chemických laboratorních přístrojů, ověřování jejich správné funkce. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.B.1091 Obsluha chemických aparatur a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.6001 Provádění kvalitativních metod stanovení anorganických i organických látek. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.A.3011 Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.4003 Odběry vzorků životního a pracovního prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j14._.0001 anorganická chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0002 organická chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0021 analytická chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0031 chemická metrologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0032 zacházení s jedy a žíravinami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.