Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Čalouník

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

nábytkářské a truhlářské práce

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

22 000 Kč - 32 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103487

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Charakteristika

Čalouník vyrábí a opravuje všechny druhy čalounění pro různé typy nábytku, vozidel, interiérových a exteriérových doplňků a dekorací, aplikuje výplně na zvýšení komfortu, zvukové izolace a jiných užitkových vlastností.

Pracovní činnosti

 • Výběr materiálů, pomocných materiálů a technologie provedení.
 • Vypracování návrhu a rozpočtu.
 • Navrhování čalouněného nábytku s využitím znalostí antropometrie a antropologie.
 • Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů a tvorba plánů a střihů.
 • Konstruování různých pružicích a nosných systémů.
 • Vyvzorování atypických a složitých modelů.
 • Výroba modelů, prototypů, čalounění z přírodních materiálů, pěnové pryže, polyuretanových pěn, roun, pružicích prvků, pružinových koster aj..
 • Zhotovování, montáž a opravy všech druhů čalouněných výrobků, interiérových a exteriérových dekorací.
 • Tvarování a konstrukce jednotlivých dílů čalouněného nábytku.
 • Kontrola materiálů před oddělováním dílů a před jejich zpracováním šitím.
 • Střihání a řezání materiálů např. usní, syntetických materiálů typu koženka, poromer, plastik, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny, dekoračních textilií, záclon.
 • Strojové šití, řasení a prošívání.
 • Potahování a čalounění.
 • Výroba a připevňování ozdob.
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zhotovování potahů čalouněných částí nebo celku čalouněného nábytku, všívání zdrhovadel, šití, prošívání, začišťování švů a okrajů. 4
Zhotovování potahů čalouněného nábytku klasickou technologií včetně vtahů, ručního šití skrytým stehem a začišťování švů a okrajů přibíjením upevněného potahu paspulemi, šňůrami, prýmky, lemovkami, třapci, třásněmi, hřebíky se zdobnou hlavou. 4
Zhotovování základu popruhováním horním, vnitřním nebo spodním. 4
Opravy historického a historizujícího čalouněného nábytku klasickou technologií převážně materiály přírodního původu. 4
Tvarové dělení (rozkreslení a řezání) dílů čalouněného nábytku a dekorací z měkkých pěnových, vlákenných aj. materiálů pomocí ručních řezacích strojků, na pásových pilách s ručním posuvem (např. oblouků, profilů, zešikmených tvarů na výšku, klínově tvarovaných dílců apod.). 4
Ruční našívání ozdobných šňůr na dekorace, polštáře a jiné dekorační a čalounické výrobky. 4
Rozvržení a rozkreslení plotny PUR pěny, pěnové pryže, pryžovláknitých materiálů, plstí apod. podle měřidel a šablon. 4
Dělení textilií navrstvených nebo po jednom listu ručními strojky s kotoučovými nebo přímými noži podle střihových linií. 4
Potahování čalouněných výrobků textilií, usní, koženkou. 3
Zhotovování vtahů, upevňování kování. 3
Potahování čalounění dopravních prostředků textilií, usní, koženkou. 3
Lepení, skládání a jiné spojování výplní čalounění dopravních prostředků, dveří. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce KKOV 3359H nejvhodnější
Čalouník RVP 33-59-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce KKOV 3359E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií ( 33-056-H )
 • Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií ( 33-055-H )
 • Výrobce a opravář čalounění dveří ( 33-037-H )
 • Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí ( 33-011-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů pro výrobu a opravy čalounění dveří včetně výpočtu ceny
Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
Střihání a řezání čalounických materiálů
Zhotovení čalounění dopravních prostředků
Demontáž a montáž autočalounění
Upravování základu dveří – zkracování, rozkreslení a umístění lišt nebo lepenky dle návrhu, včetně okolí zámku, kliky
Potahování čalouněných dveří
Vrstvení, lepení a jiné spojování výplní čalouněných dveří
Zhotovení čalounění sedadla nebo opěradla
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady
materiály na bázi polyuretanové pěny a polyesteru, druhy a způsoby zpracování
barviva, zahušťovadla a další pomocné materiály pro potisk textilií
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
technologie čalounění
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
normy a technické podklady v nábytkářské výrobě
ergonomie
nakládání s odpady
bezpečnost práce a požární ochrana

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kreativita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Čalouníci a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7534)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 544 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 870 Kč do 32 137 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Čalouníci dopravních prostředků (CZ-ISCO 75342)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 568 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 151 Kč do 34 315 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.