Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Asistent služby cizinecké policie

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Policie ČR

Nadřazené povolání:

Policista - asistent

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

12 000 Kč - 44 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Příslušník služby cizinecké policie - asistent,  Policista služby cizinecké policie - asistent

Příbuzná povolání

Asistent služby dopravní policie , Asistent služby pořádkové policie

Regulované povolání

Ano

ID jednotky práce

103180

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Asistent služby cizinecké policie plní základní úkoly policie v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti Policie ČR v blokovém řízení a provádí dílčí úkony v trestním řízení. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost KKOV 6842M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxL vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Základní odborná příprava příslušníka Policie ČR

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Plnění úkolů policie při výkonu služby v rámci cizinecké policie
Odhalování přestupků svěřených do působnosti cizinecké policie
Plnění úkolů při odhalování a šetření méně závažných trestných činů v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností osob a ochranou majetku
Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob
Vyřizování přestupků svěřených do působnosti cizinecké policie v blokovém řízení
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií
Zajišťování ochrany majetku a osob
Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech
Vedení dokumentace v oblasti cizinecké policie
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
Zajišťování veřejného pořádku v rámci integrovaného záchranného systému
Zajišťování a předvádění osob
Vykonávání základních úkonů policie při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Ovládání střelných zbraní
Zajištění místa činu
Využívání technických pomůcek a prostředků při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Řízení služebních vozidel
Používání technických prostředků ke komunikaci s hlídkami, s nadřízenými apod.
Přijímání oznámení od občanů
Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným
Obsluha diagnostických prostředků pracoviště letiště (RTG, UV-lampa, NIK-test atd.)
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Střežení a eskortování osob omezených na svobodě
Provádění kontrol pohybu zboží a oprávnění osob ke vstupu do areálu SCP
Provádění kontrol pohybu osob a dopravních prostředků v tranzitním a celním prostoru letiště
Plnění základních úkolů policie při výkonu služby v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území ČR
Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby soudních civilních i trestních kauz
Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů
Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech
Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
dopravně bezpečnostní činnost policie
činnost cizinecké policie
technické bezpečnostní systémy
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Policisté (CZ-ISCO 5412)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 917 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 341 Kč do 43 977 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Asistenti Policie ČR (CZ-ISCO 54123)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 14 924 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 358 Kč do 20 598 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.