Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Asistent památkáře

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

péče o památky, muzejnictví

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

22 000 Kč - 40 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102451

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Charakteristika

Asistent památkáře zabezpečuje péči o památky. Zjišťuje, shromažďuje a třídí poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí dílčí dokumentaci památek potřebnou jako podklad k analýze, ochraně, konzervaci, rekonstrukci, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci památkového fondu.

Pracovní činnosti

 • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
 • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci historických sídel.
 • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
 • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
 • Poradenská činnost ve vztahu k vlastníkům památek a staveb v chráněných územích.
 • Shromažďování podkladů pro evidenci a dokumentaci památkového fondu.
 • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
 • Kontrola přípravy návrhů a čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.
 • Vyhledání a sumarizace písemných či ikonografických a dalších podkladů k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Základní průzkumy památek včetně přípravných heuristických prací, vyhodnocování jejich výsledků a zpracování dokumentace, stanovení příčin poškození památek, ověřování a vyhodnocování průběhu a vhodnosti asanačních a konzervačních zásahů v péči o památkový fond; archeologický a památkový dohled nad údržbou a obnovou památek. 8
Zpracování a realizace koncepcí prezentace a využití památkového objektu z kulturně-výchovného a ekonomického hlediska, včetně správy rozsáhlých depozitářů a mobiliárních fondů, ochrana a provoz správy objektu přístupného veřejnosti. 8
Komplexní velkoplošná fotodokumentace nemovitých a movitých památek a předávání do sbírkových fondů. 7
Organizování a provádění průzkumových prací pod odborným vedením; odborné zpracování sbírek humanitních a přírodních věd a dokumentace památkového fondu včetně jejich evidence a zabezpečení. 7
Ochrana, provoz a správa památkového objektu přístupného veřejnosti. 6
Organizování průzkumových prací pod odborným vedením; správa sbírek humanitních a přírodních věd a dokumentace památkového fondu. 6
Odebírání a zpracování vzorků materiálů z památek a sbírkových předmětů (s výjimkou děl výtvarných umění), dokumentační zpracování výsledků analýz a vedení příslušných protokolů. 6
Samostatné odborné pořizování dokumentace a vedení evidence průzkumů památek a sbírkových předmětů a příprava dalších podkladů ke stanovení požadavků na ochranu, obnovu a způsoby využití památkového fondu a sbírkových předmětů. 6
Zpracování dokumentace výsledků průzkumů památek, památkového fondu a sbírkových předmětů podle odborných požadavků. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus KKOV 3501R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura KKOV 4109R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru historické vědy KKOV 7105R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru obecná teorie a dějiny umění a kultury KKOV 8109R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství KKOV 3607R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví KKOV 3647R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Čtení a používání technických podkladů
Analýza prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
Koordinace průzkumů památek
Zpracování expertiz v oblasti památek
Evidence a dokumentace památkového fondu
Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty
Vyřizování problémů souvisejících s péčí o památkové objekty s památkáři a orgány státní správy

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
krajinná architektura a plánování
zahradně architektonická tvorba
dendrologie
stavební architektura
péče o památkové objekty
historie
archeologie
dějiny umění

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Filozofové, historici a politologové (CZ-ISCO 2633)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 800 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 518 Kč do 50 671 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 28 725 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 796 Kč do 39 900 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.