Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Asistent ochrany veřejného zdraví

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nelékařská povolání

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 34 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Asistent hygienické služby , Hygienist , Assistant in public health protection

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

15120

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Asistent ochrany veřejného zdraví se podílí na poskytování léčebně preventivní péče v rámci činnosti hygienických stanic a plní úkoly v oblasti prevence onemocnění u dětí i dospělých, jedinců i skupin a ochrany veřejného zdraví.

Pracovní činnosti

 • Provádění preventivního dozoru, protiepidemických šetření a dalších speciálních odborných činností při zabezpečování ochrany veřejného zdraví, programů ochrany a podpory zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí podmíněných prací a jiných významných poruch zdraví.
 • Spolupráce na řízení veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů a kontrola jejich účinnosti.
 • Provádění šetření stížností, oznámení a podnětů, předkládání návrhů na vyvozování sankcí při neplnění uložených opatření.
 • Provádění kontroly hygienicko epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky.
 • Sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí.
 • Ukládání blokových pokut za přestupky proti hygienické a protiepidemické péči.
 • Kontrola plnění uložených opatření a pořizování protokolu.
 • Příprava podkladů pro další opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, příprava programů ochrany a podpory zdraví.
 • Provádění sběru dat včetně jejich analýzy a zpracování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Provádění odborných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče konané bez odborného dohledu, vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využití informačních systémů, provádění odběrů vzorků a jejich odborná úprava před zpracováním v laboratoři, vyhodnocování výsledků laboratorních vyšetření, provádění zdravotní výchovy a dalších odborných činností v oblasti podpory veřejného zdraví.
Sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve zvlášť složitých případech, specializované hodnocení zdravotních rizik zátěže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a samostatná realizace místních programů ochrany a podpory zdraví.
Specializovaná vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, například šetření pro účely ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Provádění náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například sledování a analýza ukazatelů zdravotního stavu, specializovaná poradenská, výchovná a konzultační činnost, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, podílení se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče, konané bez odborného dohledu, například realizace místních programů ochrany a p
Vyšetřování základních složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů, konané pod odborným dohledem pro účely státního zdravotního dozoru v terénu s ohledem na hodnocení vlivu prostředí na zdraví, stanovování způsobů odběru, porovnávání výsledků šetření s hygienickými normami včetně přípravy podkladů pro opatření orgánu ochrany veřejného zdraví. Provádění šetření a analýz v souvislosti s výskytem onemocnění

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví KKOV 5345N nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví KKOV 5345N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví KKOV 5345R vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru specializace ve zdravotnictví KKOV 5345M vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Vypracovávání a příprava programů ochrany a podpory zdraví
Kontrola realizace a účinnosti nařízených opatření a provedených prací
Provádění kontroly hygienicko-epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky
Vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru
Analyzování výsledků zjištěných šetřeními, kontrolami apod. s cílem zjištění příčin, popř. negativních trendů ve zkoumaných oblastech veřejného zdraví
Vyhledávání, sběr a třídění dat a informací souvisejících se zkoumaným předmětem v oblasti ochrany zdraví
Příprava podkladů pro rozhodování příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o přijetí nezbytných opatření
Zpracovávání návrhů na vyvozování sankcí při neplnění uložených opatření včetně ukládání blokových pokut za přestupky proti hygienické a protiepidemické péči
Vedení požadovaných evidencí v oblasti ochrany veřejného zdraví
Provádění poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Projednávání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů týkajících se ochrany veřejného zdraví
Spolupráce při řízení veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví
hygiena a epidemiologie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Asistenti ochrany veřejného zdraví (CZ-ISCO 3257)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 358 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 898 Kč do 33 817 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.