Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí

Nadřazené povolání:

Manažer prodeje

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Správce elektronického katalogu zboží (maloobchod i velkoobchod)

Příbuzná povolání

Specialista merchandisingu , Pracovník obchodního úseku , Pracovník cenotvorby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102991

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží eviduje a pravidelně aktualizuje veškeré zboží provozovny, edituje ceny jednotlivých položek v katalogu, v daných intervalech vyhodnocuje obrátkovost zboží dle jednotlivých kategorií a sestavuje statistiky a požadované reporty.

Pracovní činnosti

 • Evidence zboží a dodavatelů v centrálním elektronickém katalogu.
 • Evidence složení výrobků a udávání zákonných informací nutných k prodeji zboží.
 • Stanovení cen položek a jejich přecenění dle kategorizace zboží.
 • Nastavení a kontrola obchodní marže u výrobků.
 • Kontrola a vyhodnocení ziskovosti prodeje daného zboží.
 • Vyhodnocení obrátkovosti a efektivnosti promočních akcí.
 • Analýza obrátkovosti prodejů zboží dle kategorizace zboží.
 • Kontrola aktuálnosti položek a optimalizace sortimentu v katalogu zboží.
 • Kontrola množství zásob skladovaného zboží.
 • Vyhodnocení tržeb a počtu zákazníků u provozoven maloobchodu či velkoobchodu.
 • Kontrola inventur a zásob ve skladovacích prostorech.
 • Administrace a orientace v elektronickém katalogu zboží.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu KKOV 6641M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod KKOV 66xxM nejvhodnější
Informační technologie RVP 18-20-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů) KKOV 6443M vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce
Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží
Evidence dodavatelů zboží
Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů
Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce
Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu
Zpracování statistik odbytů a prodejů výrobků, zboží či služeb organizace realizovaných prostřednictvím elektronického katalogu zboží
Administrace elektronického katalogu zboží
Orientace v katalogu výrobků a zboží
Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků
Vedení evidence o zásobách

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
provoz velkoobchodu
provoz maloobchodu
přejímka zboží
inventarizace
základní ekonomické ukazatele
finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
zbožíznalství obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.