Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Pilot instruktor

Odborný směr:

Věda, vzdělávání, sport

Odborný podsměr:

další vzdělávání

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 72 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Učitel leteckého pozemního výcviku,  Pozemní instruktor,  Šéf pilot,  Učitel letectví,  Pilotenausbilder,  Pilot Instructor

Příbuzná povolání

Nadrotmistr ozbrojených sil ČR , Nadporučík ozbrojených sil ČR , Kapitán ozbrojených sil ČR , Major ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a dle Nařízení Komise EU, Evropského parlamentu a Rady (ES)., o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

ID jednotky práce

102322

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

19. 4. 2021

Charakteristika

Pilot instruktor zabezpečuje odbornou výuku leteckých předpisů a technických předmětů pro řízení a ovládání letadel a provádí letecký výcvik na různých typech letounů a trenažérů podle příslušné odborné způsobilosti a v souladu s letovými předpisy a normami.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje KKOV 3708T nejvhodnější
Letecký provoz AKVO/AKSO 3708T011 nejvhodnější
Strojní inženýrství - letecký provoz AKVO/AKSO 3708T022 nejvhodnější
Provoz a řízení letecké dopravy AKVO/AKSO 3708T017 nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje KKOV 3708R vhodná
Profesionální pilot AKVO/AKSO 3708R030 vhodná
Letecká doprava AKVO/AKSO 3708R031 vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha radiových, radiotelefonních a radiotelegrafických vysílacích zařízení - průkaz zvláštní způsobilosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
povinné - Činnosti výkonného letce v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
povinné - Doklad o ověření spolehlivosti pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez doprovodu podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Teoretické zkoušky PPL (Private pilot license) CPL (Commercial pilot license) / ATPL (Airline transport pilot license) podle Nařízení (EU) č. 1178/2011
povinné - ICAO English - Angličtina při radiotelefonním provozu - způsobilost dle AJ-ICAO

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluhování technických systémů letadla
Řízení letadel při zkušebních a zalétávacích letech
Řízení velkokapacitních letadel s nejsložitější elektronickou výstrojí, včetně odpovědnosti za kvalitní a hospodárné provedení letu v souladu s předpisy a normami
Komunikace s kontrolní věží letiště a dalších základen
Vyučování leteckých předpisů a odborných technických předmětů
Vedení leteckého výcviku v letadle
Vedení leteckého výcviku na trenažérech
Používání navigačních přístrojů systému řízení v letadle
Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Zpracovávání plánů leteckého výcviku a letových dnů
Kontrola připravenosti pilotů na plnění letových úkolů
Kontrola úrovně odborné přípravy žáků-pilotů
Vyhodnocování výcvikových letů
Vedení příslušné dokumentace v oblasti leteckého pozemního výcviku
Provádění poletových rozborů s piloty a kontrola jejich připravenost na plnění letových úkolů
Posuzování ornitologické situace v prostoru letišť

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
legislativa upravující provoz civilního letectví
předpisy a technické normy upravující leteckou dopravu
pravidla letové navigace
pravidla rádiové komunikace v letectví
bezpečnost letového provozu
činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni obchodní pilot
didaktika odborného výcviku a praktického vyučování
metody a postupy instruktorství dopravních prostředků
výuka odborných disciplin
hodnocení, testování a měření ve vzdělávání
pravidla pilotování helikoptéry

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v češtině
Právní povědomí
Ekonomické povědomí
Numerická způsobilost
Počítačová způsobilost
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Řešení problémů
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Poznámka:

Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy podle Nařízení komise (EU) č. 1178/2011

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Piloti, navigátoři a palubní technici (CZ-ISCO 3153)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 62 652 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 355 Kč do 125 429 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 010 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 892 Kč do 71 989 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Letečtí instruktoři (CZ-ISCO 31533)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 177 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 728 Kč do 81 309 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.