Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Zemědělský specialista mechanizátor

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

zemědělská mechanizace

Nadřazené povolání:

Zemědělský specialista

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

33 000 Kč - 51 000 Kč

Detailní informace

Příbuzná povolání

Zemědělský specialista agronom , Zemědělský specialista zootechnik ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30829

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Zemědělský specialista mechanizátor zajišťuje koncepční a operativní řízení provozu, jakosti a spolehlivosti techniky pro zemědělskou a lesní výrobu, údržbu a ochranu krajiny.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení provozu strojů v zemědělské a lesní výrobě a při údržbě a ochraně krajiny.
 • Projektování, kompletace a modernizace strojních linek a souprav.
 • Řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic.
 • Koordinace využití souprav a strojních linek s ohledem na ekonomiku provozu.
 • Kontrola a řízení jakosti výrobních procesů podle požadavků správné výrobní praxe.
 • Zajištění spolehlivosti výrobních zařízení, provozuschopnosti a modernizace strojů a zařízení, včetně údržby a obnovy.
 • Řešení logistických problémů podniku.
 • Aplikace podnikových systémů řízení jakosti.
 • Zajištění využívání všech druhů energie, včetně z obnovitelných zdrojů.
 • Zajištění informačních toků v oblasti mechanizace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Aplikace podnikových systémů řízení jakosti. 12
Organizace a řízení mechanizovaných procesů v zemědělské a lesní výrobě a při údržbě a ochraně krajiny jak na úrovni výrobních podniků, tak podniků služeb. 12
Projektování, kompletace a modernizace strojních linek a souprav. 12
Řešení logistických problémů podniku. 12
Zajištění obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic. 12
Zajištění využívání všech druhů energie. 12
Organizace údržby a obnovy strojního výrobního zařízení. 11
Zajištění využití souprav a strojních linek. 11
Vedení provozní dokumentace o strojích a strojních linkách. 10

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Vytváření předpisů pro udělování dotací na úseku zemědělské a lesní techniky. 13
Tvorba normativů pro zemědělskou a lesní výrobu. 12
Zpracování zpráv o stavu zemědělské a lesní techniky v regionech nebo na celostátní úrovni. 11
Sběr statistických dat o zemědělské a lesní technice v regionech nebo na celostátní úrovni. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví KKOV 41xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxT vhodná
Bakalářský studijní program v oboru strojírenství KKOV 2341R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru zemědělská specializace KKOV 4106R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zajištění využívání všech druhů energie, včetně z obnovitelných zdrojů
Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při použití zemědělské mechanizace
Vytváření ceníků mechanizovaných prací a sestavování podkladů pro účtování a kalkulace na úseku strojového parku nebo v dopravě
Realizace investiční činnosti do strojního výrobního zařízení jak při obnově parku strojů, tak v oblasti technologických zařízení staveb
Sestavování plánů využití strojů, údržeb a zajištění provozní spolehlivosti strojů a obnovy strojních prvků
Sklizeň, skladování a expedice různých druhů zemědělských plodin a jeho úpravy pro prodej včetně manipulace s pytli
Koordinace nezbytných informačních toků o mechanizačních procesech, strojních linkách, strojích a zařízeních
Komplexní organizace a řízení mechanizovaných procesů v zemědělské a lesní výrobě a při údržbě a ochraně krajiny jak na úrovni výrobních podniků, tak podniků služeb
Zpracování projektů obnovy zemědělské techniky a projektů na získání podpor k jejímu pořízení, včetně uzavírání smluvních vztahů
Aplikace podnikových systémů řízení jakosti
Sestavování strojních linek a souprav pro jednotlivé úseky podnikatelské činnosti zemědělského a lesního podniku nebo podniku služeb

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
stroje, zařízení a technologie v rostlinné výrobě
postupy, řízení a plánování v rostlinné výrobě
informatika
zařízení a technologie v živočišné výrobě
konstrukce, využití, údržba, diagnostika a opravy zemědělské techniky

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Celková fyzická zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství (CZ-ISCO 2132)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 796 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 440 Kč do 58 274 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 426 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 659 Kč do 50 741 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.