Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Zemědělský mechanizátor

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

zemědělská mechanizace

Nadřazené povolání:

Zemědělský technik

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Zemědělec farmář , Inseminační technik , Rostlinolékařský technik , Hodnotitel koní , Zootechnik , Agronom ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102922

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Zemědělský mechanizátor zajišťuje provoz, opravy a údržby zemědělské a lesní techniky.

Pracovní činnosti

 • Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace.
 • Sestavování strojních souprav pro rostlinnou a živočišnou výrobu.
 • Plánování potřeby strojů a realizování provozu a obnovy strojového parku v souladu s výrobním záměrem podniku.
 • Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a opravy strojů v rostlinné a živočišné výrobě.
 • Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v rostlinné a živočišné výrobě.
 • Zajišťování oprav a údržby, sledování spolehlivosti strojů a obnova strojního vybavení v rostlinné a živočišné výrobě.
 • Spolupráce na návrhu technologií v živočišné a rostlinné výrobě.
 • Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v živočišné a rostlinné výrobě.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Nákup nových strojů a technologií. 7
Zajištění práce technologické linky při sklizni obilovin. 7
Organizace a řízení mechanizovaných prací v podniku. 7
Příprava a seřízování strojů podle požadavků výroby v podniku 7
Sestavení plánu předsezónních příprav strojů a plánu posezónních oprav. 7
Zpracování návrhu na obnovu techniky včetně přípravy financování. 7
Zpracování plánu potřeby pohonných hmot, energie, náhradních dílů. 7
Zpracování plánu potřeby pracovníků na obsluhu, údržbu a opravy strojů. 7
Zpracování plánu sestavení souprav, nasazení strojů a potřeby mechanizovaných služeb. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zemědělská a lesnická technika KKOV 4145M nejvhodnější
Mechanizace a služby RVP 41-45-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zemědělská a lesnická technika KKOV 4145L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství KKOV 4141L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce KKOV 4155H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství KKOV 2341M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství KKOV 2341L vhodná
Opravář zemědělských strojů RVP 41-55-H/01 vhodná
Strojírenství RVP 23-41-M/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Servisní technik zemědělské mechanizace ( 41-100-M )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při použití zemědělské mechanizace
Vedení dokumentace o provozu zemědělské a lesní techniky
Technické zajištění technologických, dopravních a manipulačních operací podle potřeby výroby (stroje, soupravy, technologická zařízení)
Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a opravy strojů
Realizace péče o techniku v souladu s platnými předpisy (údržby, diagnostika, technické prohlídky, opravy)
Uzavírání obchodních smluv na zajištění technických podmínek provozu strojů (PHM, náhradní díly, opravy u cizích) a jejich realizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování
postupy, řízení a plánování v rostlinné výrobě
informatika
zemědělská technika
zařízení a technologie v živočišné výrobě
konstrukce, využití, údržba, diagnostika a opravy zemědělské techniky

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Celková fyzická zátěž
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.