Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Výrobce textilií

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba látek

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Charakteristika

Výrobce textilií zajišťuje výrobu textilií na strojích a výrobních linkách a její kontrolu.

Pracovní činnosti

 • Příprava surovin, chemikálií, barev, lázní, a roztoků.
 • Zásobování strojů a výrobních linek materiálem.
 • Obsluha strojů a výrobních linek.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace strojů a výrobních linek.
 • Kontrola kvality zpracovaného materiálu na výstupu ze strojů a výrobních linek.
 • Manipulace s materiálem na výstupu strojů a výrobních linek.
 • Opravy, odstraňování, označování a evidence vad výrobků.
 • Odebírání vzorků materiálů, zjišťování požadovaných parametrů.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a jejích výsledcích.
 • Ošetřování a běžná údržba strojů, výrobních linek a pracovních pomůcek.
 • Spolupráce při seřizování a opravách strojů a výrobních linek.
 • Odstraňování jednoduchých poruch strojů a výrobních linek.
 • Zajišťování odstraňování poruch strojů a výrobních linek.
 • Organizace textilní výroby.
 • Řízení pracovního vytížení podřízených pracovníků.
 • Spolupráce na řízení systému řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Zajišťování požadované úrovně kvality materiálu a výrobních procesů a jejich hodnocení.
 • Aktualizování technických norem a normativů.
 • Vedení technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější
Výrobce textilií RVP 31-57-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.