Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Vodař

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

hospodáření na vodních tocích

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Poříčný , Hrázný a jezný , Vodař - údržba vodních toků

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30684

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Vodař zabezpečuje provoz vodních děl, obsluhuje jezová, plavební a přehradní zařízení, sleduje a kontroluje stav vodního toku, provádí údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů a zajišťuje stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl.

Pracovní činnosti

 • Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačního řádu.
 • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav.
 • Sledování jakosti vody v nádržích i na přítocích a kontrola v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Obsluha malých vodních elektráren.
 • Plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany včetně ochrany povrchových lomů.
 • Sledování a kontrola vodního toku a vodních děl.
 • Kontrola stavu břehových opevnění a porostů a jejich údržba.
 • Zajišťování provozu a údržby vodních děl.
 • Zjišťování a projednávání přestupků.
 • Jednání se správními orgány.
 • Stavební práce při údržbě vodních toků a vodohospodářských objektů.
 • Obsluha strojů a mechanizačních prostředků.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.
 • Měření a pozorování základních provozních veličin.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vodař RVP 36-65-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.