Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Technik odpadového hospodářství

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Technik pro odpady

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102831

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Technik odpadového hospodářství ve výrobních podnicích zajišťuje a kontroluje činnosti, při kterých vznikají v organizaci odpady a v souladu s právními normami a předpisy zajišťuje a kontroluje následné nakládání s těmito odpady.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad bezpečným a správným provozem odpadového hospodářství ve výrobních podnicích v organizaci.
 • Kontrola a organizace řádné údržby (preventivní, běžné i havarijní) pro plnou provozuschopnost zařízení pro nakládání s odpady.
 • Řízení a kontrola pracovníků nakládajících s odpady v organizaci.
 • Zpracování provozní dokumentace k provedeným činnostem, odpadům a materiálům.
 • Dohled a kontrola shromažďování, skladování a nakládání s odpady.
 • Evidence odpadů a příprava podkladů pro Formulář ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 • Zajištění dopravy a přepravy odpadů.
 • Příprava podkladů pro jednání s orgány státní a veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství zejména při výkonu její kontrolní činnosti.
 • Příprava podkladů pro zajištění rovnováhy materiálových toků v organizaci.
 • Příprava podkladů pro návrh změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu recyklace a odpadového hospodářství (OH).
 • Spolupráce na návrhu změn postupů a technologií recyklačního zařízení.
 • Environmentální management.
 • Spolupráce na zajištění vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a nakládání s odpady.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vedení evidence odpadů a příprava podkladů pro roční hlášení o odpadech. 7
Klasifikace a zařazení odpadů dle katalogu odpadů. 6
Zpracování a aktualizace identifikačních listů nebezpečného odpadu. 6
Zpracování dokladů k přepravě odpadů. 6
Příprava a školení zaměstnanců o správném vedení provozní dokumentace. 6
Zajišťování bezpečnosti práce při shromažďování, skladování a přepravě odpadů. 6
Evidence a ukládání vzorků ke kontrolní analýze. 5
Kontrola zajištění údržby a havarijní připravenosti skladovacích míst a jejich vybavení v souladu s předpisy. 5
Kontrola údržby míst a nádob ke shromažďování odpadů. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí KKOV 1601M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová ekologie KKOV 1602M nejvhodnější
Ekologie a životní prostředí RVP 16-01-M/01 nejvhodnější
Průmyslová ekologie RVP 16-02-M/01 nejvhodnější
Ekologie a ochrana životního prostředí RVP 16-xx-M/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie KKOV 2842M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie KKOV 2844M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie KKOV 2841M vhodná
Aplikovaná chemie RVP 28-44-M/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Technik pro odpadové hospodářství ( 16-006-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v materiálových tocích na vstupu a výstupu z technologického zařízení
Orientace ve standardech a normách k odpadům a nakládání s odpady
Zajištění dopravy a přepravy odpadů
Zajištění požadavků na nakládání s odpady produkovanými v organizaci
Sledování, posuzování a vyhodnocování technologických údajů zařízení pro nakládání s odpady
Aplikace požadavků zákona o odpadech a navazujících předpisů
Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci
Organizace třídění odpadu
Navrhování preventivních opatření a změn nakládání s odpady v organizaci
Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním, produkovaným v organizaci
Dohlížení na bezpečnou manipulaci a skladování ekologicky nebezpečných látek znečisťujících vody a půdy
Zpracování podkladů pro plány, koncepce a opatření v odpadovém hospodářství organizace
Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
nakládání s odpady
recyklace
druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí
environmentální management
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
právní předpisy pro životní prostředí
právní předpisy pro odpady

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.