Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Technik melioračních soustav

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

hospodáření na vodních tocích

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Technik odvodňovacích soustav , Technik závlahových soustav , Technik protierozních opatření

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102720

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Technik melioračních soustav provádí odborné práce při správě, provozu a údržbě melioračních staveb a opatření v celém rozsahu oboru, tj. odvodnění, závlah a protierozních opatření (PEO) a prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), kontroluje způsoby hospodaření v povodí, poskytuje informace a poradenství v oboru, jedná s externími zainteresovanými stranami a zpracovává informace o povodí.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu na melioračních vodních dílech a zařízeních.
 • Řízení prací při opravách a haváriích a řešení škod způsobených povodněmi a dalšími mimořádnými klimatickými jevy.
 • Jednání s investory při střetu jejich záměrů s melioračními stavbami a opatřeními.
 • Jednání se správními orgány nižšího stupně.
 • Kontrola stavu a funkčnosti melioračních staveb a opatření
 • Kontrola způsobů hospodaření v povodí.
 • Zpracovává a poskytuje informace o povodí (základní, aktuální, výhledové apod.).
 • Příprava podkladů pro údržbu, opravy a rekonstrukce melioračních staveb a opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Jednání se správními orgány ve věcech stavebních, vodoprávních, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, územního plánování, ekologické stability, komplexních pozemkových úprav, protierozní ochrany pozemků, apod. 6
Sestavování plánů údržby a podkladů pro opravy a rekonstrukce melioračních staveb a opatření, včetně odstranění škod způsobených povodněmi a dalšími mimořádnými klimatickými jevy. 6
Stanovení podmínek, kontrola provádění a přejímky prací při stavební činnosti cizích investorů dotýkající se melioračních staveb a opatření. 6
Plnění funkce stavebního dozoru při výstavbě, rekonstrukci, opravách, údržbě a odstraňování škod způsobených povodněmi a dalšími mimořádnými klimatickými jevy na melioračních stavbách a opatřeních. 6
Evidence a pasportizace melioračních staveb a opatření. 6
Provozování melioračních vodních děl a zařízení. 6
Kontrola způsobů hospodaření a vhodnosti agrotechnických opatření s důrazem na protierozní ochranu pozemků, včetně kontroly hospodaření na trvalých travních porostech (TTP). 6
Kontrola funkčnosti odvodňovacích soustav, evidence a zákres pozemků se zjištěnými závadami a podání návrhu nápravných opatření. 6
Kontrola funkčnosti závlahových soustav a jejich vlivu na stav půdních horizontů, evidence a zákres pozemků se zjištěnými závadami a podání návrhu nápravných opatření. 6
Kontrola funkčnosti PEO, včetně prvků ÚSES, evidence a zákres pozemků se zjištěnými závadami nebo s projevující se erozí a podání návrhu potřebných nápravných opatření. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství KKOV 3642M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí KKOV 1601M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství KKOV 4141M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství KKOV 4146M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví KKOV 41xxM vhodná
Stavebnictví, geodézie a kartografie RVP 36-xx-M/xx vhodná
Ekologie a životní prostředí RVP 16-01-M/01 vhodná
Agropodnikání RVP 41-41-M/01 vhodná
Zemědělství a lesnictví RVP 41-xx-M/xx vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Autorizace ČKAIT TV03 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
doporučené - Autorizace ČKAIT TV01 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby hydrotechnické podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
doporučené - Autorizace ČKAIT IV00 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření
Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství
Zpracování plánů údržby, oprav a podkladů pro rekonstrukce melioračních staveb a opatření a pro odstranění škod způsobených povodněmi a dalšími mimořádnými klimatickými jevy
Provádění kontrol funkčnosti melioračních staveb a opatření v celém rozsahu oboru, zahrnující odvodnění, závlahy a protierozní opatření, a prvků územního systému ekologické stability
Jednání s investory a správními orgány ve vodohospodářské sféře
Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství
Poskytování poradenství v oblasti zemědělství a v dalších oblastech využití melioračních staveb a opatření
Spolupráce na tvorbě a projednávání jednoduchých i komplexních pozemkových úprav ve vodním hospodářství

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
ochrana půdy a vod
vodní stavby a vodní díla
hydrologie
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
vegetační doprovod vodního toku
hydrotechnika
hydromeliorační stavby
protierozní opatření
hydraulika
revitalizace vodních toků
pozemkové úpravy ve vodohospodářství
územní systémy ekologické stability

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Flexibilita
Samostatnost
Řešení problémů
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.