Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Štukatér

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební řemesla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Plasterer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2099

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Štukatér provádí štukatérské a omítkářské práce při úpravách povrchů v interiérech i exteriérech s použitím malt, sádry a jiných materiálů. Zhotovuje štukatérské prvky pomocí šablon nebo modelováním a používá hotové štukatérské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů).
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana neupravovaných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska BOZP a PO a hygieny práce.
 • Hodnocení podmínek pro štukatérské práce (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Posouzení podkladu pro štukatérské práce.
 • Příprava podkladu pro štukatérské práce (odstraňování starých nátěrů, skvrn a plísní; tmelení, broušení, celoplošná úprava povrchu stěn a stropů).
 • Volba štukatérských materiálů, výpočet spotřeby materiálů.
 • Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení.
 • Příprava malty, sádry i jiných materiálů a pomůcek pro štukatérské práce.
 • Zhotovování šablon pro profilování.
 • Provádění plošného a profilového štukování.
 • Zhotovování a opravování štukatérských prvků.
 • Osazování sádrových a jiných štukatérských prvků a jejich začištění.
 • Provádění a opravy sádrových a jiných omítek.
 • Zhotovování a restaurování umělých mramorů.
 • Provádění běžných zednických prací (zdění, opravy a úpravy zdiva, zhotovování omítek, montáž zateplení).
 • Kontrola provedených prací.
 • Úklid pracoviště.
 • Nakládaní s nebezpečnými odpady.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce KKOV 3663H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce KKOV 3667E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce KKOV 3667H vhodná
Malířské a natěračské práce RVP 36-57-E/01 vhodná
Zedník RVP 36-67-H/01 vhodná
Zednické práce RVP 36-67-E/01 vhodná
Malíř a lakýrník RVP 39-41-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vytváření a opravy umělých mramorů
Modelování slohových ornamentů podle dokumentace a zhotovování šablon všech druhů
Zhotovování rabicových kleneb
Zhotovování modelů
Zhotovování forem
Provádění náročných štukatérských prací, profilování ozdobných prvků, lepení sádrových profilů včetně jejich začištění
Provádění a opravy sádrových omítek na rovných i oblých plochách včetně sádrových napodobenin umělých mramorů
Provádění a opravy vnitřních štukatérských omítek jednoduchého charakteru
Příprava malty, sádry a pomůcek pro štukatérskou práci
Běžné nahazování, omítání a štukování stavebních ploch
Zhotovování sgrafita
Zhotovování rabicových stěn
Provádění a opravy vnitřních sádrových omítek jednoduchého charakteru včetně přípravy podkladu přebroušením
Zhotovování reprodukcí (odlitků)
Zhotovování šablon pro profilování
Provádění zednických a omítkářských prací
Orientace v technologických postupech štukatérských prací
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky
Orientace v normách a stavební dokumentaci pro provádění štukatérských prací na stavebních konstrukcích
Návrh pracovního postupu štukatérských prací
Posuzování a příprava podkladu pro štukatérské práce
Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
Obsluha strojních zařízení pro štukatérské práce

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
pozemní stavby
technologie fasádnických, štukatérských a kašérských prací
stavební materiály a jejich vlastnosti
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací
výkresová, výrobní a technologická dokumentace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž teplem
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zraková zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž chemickými látkami
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž invazivními alergeny
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Štukatéři (CZ-ISCO 71231)