Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Staniční dozorce

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

železniční doprava a přeprava

Nadřazené povolání:

Obsluha železniční dopravní cesty

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Platform inspector

Příbuzná povolání

Výhybkář , Operátor železniční dopravy , Signalista , Dozorce výhybek ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2095

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Staniční dozorce zajišťuje dopravní a přepravní činnosti v železniční stanici včetně příslušných podkladů a náležitostí pro sestavu nebo jízdu vlaku.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů dopravní a přepravní dokumentace.
 • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Poskytování informací o přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin.
 • Komplexní zajišťování dopravních a přepravních činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha ústředně, místně a ručně přestavovaných výměn, výkolejek a návěstidel pro posun a obsluha kolejových brzd nad 500 rozposunovaných vozů na spádovišti. 6
Komplexní zajišťování dopravních a přepravních činností, např. zpracování a vyhotovení náležitostí pro odjezd vlaků, zpracování podkladů dopravní a přepravní dokumentace i s využitím výpočetní techniky, řízení, popř. provádění posunu, výběr vozů pro nakládku, přejímka a odbavení vozových zásilek, zavazadel a spěšnin, výkon prací vedoucího obsluhy nákladních vlaků. 6
Zajišťování dopravních a přepravních činností, např. zpracování a vyhotovení náležitostí pro odjezd vlaků, zpracování podkladů dopravní a přepravní dokumentace i s využitím výpočetní techniky, provádění, popř. řízení posunu, výběr vozů pro nakládku, přejímka a odbavení vozových zásilek, zavazadel a spěšnin, popř. další doplňkové činnosti v železniční stanici nebo jejích přilehlých obvodech. 5
Provádění samostatné obchodní činnosti v osobní i nákladní vnitrostátní a mezinárodní přepravě ve vztahu k zákazníkovi, účetní práce, objednávky a distribuce prodejních a manipulačních tiskopisů. Výkon sloučených pokladních činností. 5
Řízení prací v informační kanceláři, podávání cizojazyčných informací ve stanicích s mezinárodní přepravou, sledování nepravidelností v osobní přepravě včetně mezinárodní. 5
Souhrn pracovních činností dopravního a přepravního procesu podle potřeb železniční stanice až po činnost dozorce výhybek. 4
Provádění účetních, spedičních, přepravních a komerčních prací v přepravní nebo vozové kanceláři a na zastávkách nebo nákladištích se samostatným účtováním. 4
Řízení prací v informační kanceláři včetně podávání informací. Sledování nepravidelností v osobní přepravě. 4
Souhrn pracovních činností dopravního a přepravního procesu podle potřeb železniční stanice až po činnost výhybkáře. 3
Provádění dílčích prací vozové a přepravní kanceláře a osobní pokladny. Vedení úschovny zavazadel ve stanicích s mezinárodní přepravou. 3
Podávání ústních nebo telefonických informací v informační kanceláři o přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin, popř. o lázeňských službách, ubytování apod., vydávání potvrzení o zpoždění vlaků a dozor a dohled v kulturním středisku s případnou obsluhou a půjčováním inventáře. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě KKOV 3752H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení dokumentace provozu železniční stanice
Poradenství v odborných otázkách železniční dopravy
Orientace v dokumentaci železniční přepravy
Řízení práce informační kanceláře železniční stanice
Poskytování informací o vlakových spojích
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice)
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 8312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 789 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 087 Kč do 34 889 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Staniční dozorci (dělníci) (CZ-ISCO 83127)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 016 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 299 Kč do 31 023 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.