Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Specialista úvěrových rizik

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Nadřazené povolání:

Bankovní specialista

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 66 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Risk Manager,  Odborný pracovník úvěrových rizik,  Risk specialista

Příbuzná povolání

Specialista rozvoje bankovních obchodů , Specialista kapitálových obchodů , Dealer , Specialista analýzy finančního trhu , Specialista bankovních strategií , Makléř , Specialista devizových obchodů , Specialista systému platebních karet , Specialista metodik bankovních hotovostních operací

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102368

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista úvěrových rizik vyhodnocuje úvěrové riziko jednotlivých obchodních případů, sleduje ukazatele úvěrové likvidity a zajišťuje prosazování metodiky řízení úvěrové angažovanosti. V rámci svěřené oblasti řídí úvěrové riziko a navrhuje opatření k odstranění nežádoucího stavu a dosažení optimálních výsledků v rámci banky a/či ve vztahu ke konkrétnímu obchodnímu případu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování finančních a nefinančních analýz k úvěrovým návrhům.
 • Posuzování a vyhodnocování vhodnosti struktury financování klientů z hlediska potřeb klienta a výhodnosti pro banku, navrhování případných změn.
 • Posuzování a vyhodnocování úvěrového rizika vyplývajícího z úvěrových návrhů.
 • Provádění pravidelného monitoringu úvěrové angažovanosti.
 • Zpracování návrhů na řešení ohrožených úvěrů a zajišťování jejich realizace s cílem minimalizace právních rizik.
 • Tvorba podkladů pro sledování a analýzy úvěrového portfolia.
 • Podíl na tvorbě a vyhodnocování postupů řízení úvěrového rizika a prosazování schválených postupů.
 • Řízení úvěrového rizika ve svěřené oblasti.
 • Řízení restrukturalizace nebo likvidace korporátních dlužníků a dlužníků typu malého a středního podniku (SMEs).
 • Tvorba návrhů preventivních opatření k odstranění nežádoucího stavu.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení úvěrového rizika.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k problematice řízení úvěrů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Hodnocení rizik plynoucích z konkrétního obchodního případu. 11
Rozhodování o dalším postupu u rizikových úvěrů. 11
Řízení úvěrového rizika ve svěřené oblasti. 11
Přijímání a zpracování podkladů pro vyhodnocování úvěrů. 11
Přijímání a zpracování podkladů pro schvalování úvěrů. 11
Navrhování a vyhodnocení optimální struktury financování klientů. 10
Řízení restrukturalizace nebo likvidace vybraných klientů. 10
Analytická činnost v oblasti zpracování úvěrových návrhů a sledování úvěrového portfolia. 10
Komunikace s obchodním pracovníkem/klientem. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování stanovených metodických postupů a jejich účinnosti včetně dodržování úvěrových limitů
Spolupráce při přípravě dokumentace problémových úvěrů a při přípravě podkladů pro finanční audit
Zpracovávání přehledů, databází a výstupů k problematice řízení úvěrů
Tvorba metodiky a postupů řízení úvěrového rizika včetně navrhování opatření vyplývajících z kontrolní činnosti
Zpracovávání bankovně-obchodních plánů útvaru řízení úvěrů
Vypracovávání návrhů, doporučení či stanovisek pro koncepční a strategické rozhodování vedení peněžního ústavu
Posuzování finančních rizik konkrétních obchodů včetně posuzování předložených obchodních smluv
Příprava a zpracovávání podkladů z oblasti řízení úvěrů pro jednání vedení peněžního ústavu i pro ostatní kontrolní orgány (dozorčí radu, vnější i vnitřní
Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti řízení úvěrů
Koordinace a řízení spolupráce s ostatními útvary při řešení ohrožených úvěrů, včetně jejich případné realizace
Řízení úvěrového rizika

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
úvěrový obchod
bankovnictví obecně a bankovní služby
postupy vymáhání pohledávek
obchodní právo
finanční účetnictví
daňové účetnictví

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 408 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 533 Kč do 106 706 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 535 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 769 Kč do 66 437 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté řízení úvěrů (CZ-ISCO 24135)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 52 383 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 764 Kč do 100 388 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.