Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

28 000 Kč - 67 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Pracovník úřadu pro udělování patentů , průmyslových a užitných vzorů , Státní rada , Vrchní rada

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30373

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení koordinuje a provádí komplexní expertizy a další odborné činnosti v oblasti ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem.

Pracovní činnosti

 • Komplexní expertiza zápisné způsobilosti (celosvětové novosti, vynálezecké činnosti, průmyslové využitelnosti) technického řešení.
 • Vyhodnocování expertizních činností, např.celosvětové novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti řešení přihlášených k ochraně patentem.
 • Provádění odborné expertizy zápisné způsobilosti užitných vzorů.
 • Udělení či odmítnutí právní ochrany patentem nebo užitným vzorem, zejména v oborech strojírenství, elektrotechnika, chemie, stavebnictví, lékařství a biotechnologie.
 • Vyhodnocování expertizních činností, například vyhodnocování celosvětové novosti a individuální povahy průmyslových vzorů přihlášených k ochraně.
 • Rozhodování o udělení ochrany přihlášeného průmyslového vzoru, formou zápisu do rejstříku, ve všech oborech průmyslového designu.
 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv.
 • Zpracovávání specializovaných patentových rešerší.
 • Vypracování zásadních právních stanovisek ke komplikovaným patentovým a vzorovým případům.
 • Návrhy právních předpisů z oblasti ochrany technických řešení s celostátní působností, včetně analýzy a aktualizace.
 • Vypracovávání právních výkladů a zpracování obecných postupů aplikace právních předpisů ve věcech průmyslových práv a výsledků tvůrčí činnosti.
 • Členství v odborných komisích pro vypracování návrhu rozhodnutí o řádných a mimořádných opravných prostředcích.
 • Účast na mezinárodních jednáních a projektech v oblasti průmyslových práv.
 • Posuzovací, konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv. 0
Komplexní správa a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv. 0
Koordinace tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv. 0
Metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví. 0
Odborná expertiza zápisné způsobilosti, celosvětové novosti, vynálezecké činnosti, průmyslové využitelnosti, individuální povahy nebo shodnosti technického řešení, vzhledu výrobku a označení, například v oborech chemie, lékařství, biotechnologie, mechanika, stavebnictví, doprava. 0
Tvorba koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda KKOV 6805T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů fyzikální obory KKOV 17xxT vhodná
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví
Posuzování celosvětové novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti technických řešení přihlášených k ochraně patentem
Posuzování udělení či odmítnutí právní ochrany technického řešení patentem nebo užitným vzorem, zejména v oborech strojírenství, elektrotechnika, chemie, stavebnictví, lékařství a biotechnologie
Posuzování udělení ochrany přihlášeného průmyslového vzoru formou zápisu do rejstříku, ve všech oborech průmyslového designu
Vedení dokumentace o provádění odborné činnosti v oblasti ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem
Provádění odborných expertiz zápisné způsobilosti, celosvětové novosti a průmyslové využitelnosti technického řešení, v rámci provádění odborné činnosti v oblasti ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem
Zpracovávání zásadních právních stanovisek ke komplikovaným případům v oblasti ochrany technických řešení patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem
Zpracovávání právních výkladů a obecných postupů aplikace právních předpisů ve věcech průmyslových práv a výsledků tvůrčí činnosti
Zpřístupňování, poskytování a komplexní správa celosvětových informací o stavu průmyslových práv a průmyslového vlastnictví
Koordinování tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv
Celostátní koordinování a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv a průmyslového vlastnictví
Koordinování a metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti průmyslového vlastnictví a práva na označení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 550 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 420 Kč do 74 122 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 254 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 763 Kč do 56 213 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) (CZ-ISCO 21416)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 49 615 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 642 Kč do 75 257 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 772 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 951 Kč do 66 908 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.