Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Soudce

Odborný směr:

Právo

Odborný podsměr:

soudnictví, státní zastupitelství

Kvalifikační úroveň:

Doktorský studijní program (NSP 8)

Detailní informace

Alternativní názvy

Judge,  Jury,  Justiciary,  Justice

Podřízené specializace

Soudce Ústavního soudu , Soudce obecných soudů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

7703

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Soudce v pozici zákonného soudce jako samosoudce nebo jako člen soudního senátu nezávisle rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, o jejich osobním stavu a o vině a trestu v trestních věcech a ve správním soudnictví.

Pracovní činnosti

  • Projednávání a rozhodování o ústavních stížnostech a o zrušení zákonů a jiných právních předpisů.
  • Projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí vyplývajících z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů.
  • Projednávání a rozhodování věcí správních a trestních.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Doktorský studijní program v oboru teoretické právní vědy KKOV 6801V nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.