Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Sklářský inženýr

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

výroba a zušlechťování skla

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Charakteristika

Sklářský inženýr koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti, komplexně zpracovává potřebu investičních celků a zajišťuje výzkumně vývojovou činnost ve sklářské a bižuterní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Koordinace technické přípravy výroby a zpracování technických podkladů.
  • Kontrola a vyhodnocování výsledků ve výrobě.
  • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
  • Řízení výzkumné a vývojové činnosti.
  • Komplexní řízení dispečerské činnosti.
  • Stanovování nejsložitějších technologických postupů sklářské a bižuterní výroby.
  • Komplexní zpracování potřeby investičních celků.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.