Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Sklář lisovaného skla

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

výroba a zušlechťování skla

Nadřazené povolání:

Sklář

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Glass kiln and related machine operator,  Sklář mačkář,  Lisař skla

Příbuzná povolání

Sklář dutého skla , Sklář technického skla

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2058

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Sklář lisovaného skla zhotovuje lisované výrobky ze skla.

Pracovní činnosti

 • Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů.
 • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.
 • Ruční mačkání na více mačkadlech a mačkání náročných tvarů.
 • Mačkání na Kopalově mačkadle, rotačním mačkadle, UM.
 • Příprava forem včetně ověření funkčnosti a rozměrů prostřednictvím zkušebních výrobků.
 • Nabírání, lisování a dotvarování ohněm leštěných hladkých i dezénovaných, tvarově obtížných a povrchově náročných sklářských výrobků ze všech druhů sklovin.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Nabírání a lisování speciálních výrobků např. nálevek průměru 55 mm, asférických zrcadel nad průměr 300 mm, exsikátorů průměru 300 mm a více, nabírání skloviny při výrobě vodoznaků rýhovaných i hladkých rozměrů I až IX včetně. 6
Nabírání, lisování a dotvarování velkých, ohněm leštěných hladkých i dezénovaných, tvarově obtížných a povrchově náročných sklářských výrobků ze všech druhů sklovin (např. jardinierů a hladkých mís o průměru nad 250 mm, hladkých a dezénovaných váz o výšce nad 250 mm, košíků a nástolců o průměru od 190 mm, plných květinových bloků s otvorem, Fresnelových čoček apod.). 5
Ruční mačkání technicky náročných tvarů na mačkacích strojích včetně vhodného tvarování nahřátých tyčí speciálními pomůckami. Mačkání přes ruku, ze strany a od vrchu. 5
Nabírání a lisování speciálních výrobků např. nálevek průměru 55 mm, asférických zrcadel nad průměr 300 mm, exsikátorů průměru 200 až 300 mm včetně, důlních lamp průměru 150 mm a více, koncovek ISO do DN 250 mm včetně, koncovek ČSN do DN 300 mm včetně, vík, polotovarů pro kulové kohouty, třecích misek průměru nad 150 mm apod. 5
Příprava forem včetně ověření funkčnosti a rozměrů prostřednictvím „pokusných“ výrobků. 5
Nabírání, lisování a dotvarování výrobků (např. jardinier a hladkých mís o průměru od 180 mm do 250 mm, s dezénem o průměru od 180 mm do 300 mm, váz hladkých a dezénových o výšce od 150 mm do 250 mm, výrobků s uchem o objemu do 1,5 l apod.). Lisování vodoznaků rýhovaných i hladkých rozměrů I až IX včetně. 4
Ruční mačkání skleněných výrobků ze všech druhů skloviny u stolu z jedné tyče. 4
Nabírání a lisování malých výrobků s dezénem (např. misek, popelníků, talířků o velikosti do 100 mm apod.). 3
Nabírání skloviny a lisování patek k odměrným a preparátním válcům. 3
Mačkání skleněných výrobků na rotačních mačkadlech. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce KKOV 2858H nejvhodnější
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla RVP 28-58-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce KKOV 2858E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxH vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů
Obsluha programovatelných zařízení ve výrobě lisovaného skla
Nabírání skloviny na píšťalu
Ruční mačkání skleněných výrobků u lisovaného skla
Seřizování, ošetřování, údržba zařízení a pomůcek na výrobu lisovaného skla
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě lisovaného skla
Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě lisovaného skla

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
technologie tavby skloviny
technologie výroby a zpracování lisovaného skla

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž vibracemi
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin (CZ-ISCO 8181)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 326 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 360 Kč do 44 984 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla (CZ-ISCO 81811)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 948 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 425 Kč do 45 527 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.