Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Silničář

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

silniční doprava a přeprava

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

13 000 Kč - 37 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Silniční dělník,  Údržbář silnic,  Cestář

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru , stavební řemesla

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2801

Datum zveřejnění

10. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění oprav a výstavby vozovek speciálními silničními pracovními stroji řízenými počítačem (finišery, autogradery, dozery, recyklační soupravy, atd.). 7
Obsluha jízdních souprav nad 12 tun (vozidlo + přívěs nad 10 tun, návěs nad 20 tun). 7
Zakládání dlažeb na křižovatkách a klopených úsecích silnic. 6
Provádění oprav povrchů vozovek strojním způsobem (např. tryskovou metodou). 6
Provádění stavebních oprav a vyhotovování jednotlivých částí mostů, opěrných zdí, atd. 6
Obsluha techniky pro provádění zimní údržby pozemních komunikací. 6
Provádění stavebních oprav technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení). 5
Provádění strojního vodorovné značení vozovek. 5
Osazování a opravování bezpečnostních prvků pozemních komunikací. 5
Provádění stavební údržby pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství. 5
Řízení traktoru s přídavnými zařízeními. 5
Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků (např. statických válců, strojů na řezání asfaltových a betonových koberců apod.). 5
Provádění vysprávek krytu vozovek (např. výtluků, trhlin atd.). 5

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Provádění oprav vozovek speciálními silničními pracovními stroji řízenými počítačem (velká výspravková souprava) s možností technologických korekcí programu a s přesným elektronickým dávkováním materiálu. 7
Provádění výsprav vozovek například tryskovou metodou. 6
Zakládání dlažeb na křižovatkách a klopených úsecích silnic. 6
Provádění stavebních oprav mostů o délce 10 a více metrů. 6
Provádění stavební údržby silnic, dálnic, jejich součástí a příslušenství. 5
Řízení traktorů s přídavnými zařízeními odvětvovacích strojů, štěpkovacích strojů, seřezávání krajnic vozovek, hloubení příkopů a sekání travních porostů (strojně). 5
Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků, například samopojízdných zhutňovacích statických válců se šířkou běhounu do 2 m, strojů na řezání živičných a betonových koberců, lopatových rypadel do 2 m3 obsahu lopaty. 5
Strojní vodorovné značení vozovek s obsluhou a údržbou stříkacího zařízení. 5
Provádění stavebních oprav propustků a mostů. 5
Opravování a osazování svodidel. 5
Provádění vysprávek obalovaným materiálem. 4
Zasekávání vysprávek, provádění výkopů rýh a jam s pažením. 4
Sečení travních porostů ruční motorovou sekačkou. 3
Ruční zemní práce při úpravě terénu nebo výkopy struh a jam pro sloupky dopravního značení. 3
Údržba dopravních značek, ruční čištění směrových sloupků a značek, stavění sněhových plotů, zábran apod. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce KKOV 3661H nejvhodnější
Strojník silničních strojů RVP 23-65-H/03 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru dlaždič-cestář, dlaždičské práce KKOV 3651E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru dlaždič-cestář, dlaždičské práce KKOV 3651H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce KKOV 3661E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxH vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavební dokumentaci pro provádění údržby silnic, dálnic, jejich součástí a příslušenství
Ruční opravování a osazování svodidel silnic a dálnic při provádění silničářských prací
Ruční stavební opravy propustků a mostů při provádění údržby silnic a dálnic
Ruční vyspravování vozovek silnic obalovaným materiálem při provádění údržby silnic a dálnic
Ruční zakládání dlažeb na křižovatkách a klopených úsecích silnic při provádění silničářských prací
Obsluha mechanizačních zařízení pro provádění stavebních oprav mostů o délce 10 a více metrů při provádění údržby silnic a dálnic
Obsluha pojízdných strojů a mechanizačních zařízení pro provádění údržby silnic, dálnic, jejich součástí a příslušenství
Obsluha strojů pro vodorovné značení vozovek, včetně obsluhy a údržby stříkacího zařízení, při provádění údržby silnic a dálnic
Řízení nákladních automobilů, speciálních silničních motorových vozidel a silničních návěsových tahačů o různých celkových hmotnostech (3,5; 12; 16 i více tun)
Řízení speciálních nákladních automobilů – cisteren, autojeřábů, autobagrů, popelářských vozů, silničních úklidových vozů apod.

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
silniční doprava - technicko organizační zabezpečení
technologie stavebních prací
dopravní stavby
stavební materiály a jejich vlastnosti
právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu
obsluha silničních válců
principy obsluhy rypadel
principy obsluhy dozerů, kolových a pásových traktorů
stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl (CZ-ISCO 9312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 759 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 507 Kč do 38 092 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 779 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 617 Kč do 31 448 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (CZ-ISCO 7112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 332 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 758 Kč do 30 915 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 547 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 127 Kč do 31 228 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 7119)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 011 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 081 Kč do 36 111 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 237 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 934 Kč do 34 040 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 217 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 103 Kč do 38 569 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 415 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 801 Kč do 34 414 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (CZ-ISCO 8342)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 282 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 585 Kč do 42 439 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 28 264 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 625 Kč do 36 960 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (CZ-ISCO 8332)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 333 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 126 Kč do 38 068 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 347 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 232 Kč do 37 497 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 71195)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 080 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 370 Kč do 35 231 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 071 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 190 Kč do 35 792 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Stavební zámečníci (CZ-ISCO 71266)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 347 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 058 Kč do 34 503 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 226 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 848 Kč do 33 755 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řidiči silničních úklidových vozidel (CZ-ISCO 83324)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 233 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 735 Kč do 34 208 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Obsluha zemních a příbuzných strojů (CZ-ISCO 83422)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 651 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 458 Kč do 41 375 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 132 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 837 Kč do 36 960 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Dělníci výkopových prací (CZ-ISCO 93122)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 17 359 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 444 Kč do 25 962 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Dělníci v oblasti výstavby a údržby inženýrských děl (CZ-ISCO 93123)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 769 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 507 Kč do 38 531 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 733 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 839 Kč do 35 327 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.