Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr:

Elektrotechnika

Odborný podsměr:

výroba a opravy elektrotechnických zařízení

Nadřazené povolání:

Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 34 000 Kč

Charakteristika

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Sestavování, montáž, instalace, opravy a zkoušení zařízení s chladivovými okruhy.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Provádění předepsaných tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti chladivových okruhů, uvádění do provozu zařízení s chladivovými okruhy.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích zařízení.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Generální opravy, rekonstrukce a sestavování speciálních chladicích nebo mrazicích zařízení (např. vícestupňových kondenzačních chladicích jednotek a zařízení na mrazovou sublimaci krevní plazmy, kostních štěpů nebo tkání, lyofilizačních zařízení apod.). 7
Sestavování, revize a opravy zařízení s chladivovými okruhy, chladicích nebo mrazicích zařízení s chlazeným prostorem o předpokládané teplotě od -25°C do -50°C, kontinuálních výrobníků ledu nebo zmrzliny, hermetických nebo polohermetických motorových kompresorů všech řad s jedním pohonem, zásobníků odpařovacích stanic CO2, automatických výrobníků sodové vody, popř. jiných zařízení obdobné složitosti. 6
Sestavování, zkoušení a revize vakuových a kaskádových chladicích okruhů a kondenzačních chladicích s jedno- i vícestupňovými chladicími kompresory. 6
Sestavování, zkoušení a revize klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. 6
Sestavování, opravy a zkoušení zařízení s chladivovými okruhy o výkonu, chladicích dopravních prostředků s dvojím pohonem nebo s jedním pohonem, chladicích a mrazicích zařízení s chlazeným prostorem o předpoklá-dané teplotě od -12°C do -25°C, chlazených vířičů, mísičů a jiných zařízení obdobné složitosti, výčepních chladicích zařízení včetně příslušenství a elektromagnetických ventilů chladicích zařízení včetně jejich výměn. 5
Zhotovování kompletních chladicích okruhů z trubek o průměru vyšším než 16 mm včetně jejich tvarování a pájení v dílenských provozech. 5
Propojování chladicích okruhů podle technologických předpisů, plnění chladivy a seřizování a zkoušení jejich funkcí v dílenských provozech. 4
Sestavování a opravy, klasických chladicích agregátů, jednostupňových vzduchových kompresorů a dílů nebo podskupin chladicích a mrazicích zařízení (např. výměníků tepla, výparníků s vysouvacím hadem, sodovko-vých ventilů, okruhů CO2, čpavkových chladicích okruhů odlučovačů ole-je, rozvodných ústrojí, ventilových desek, ventilátorů, termostatů, rozbě-hových relé, tepelných ochran, statorů polohermetických motorových kompresorů apod.) včetně jejich výměn. 4
Provádění předepsaných kontrol těsnosti zařízení s chladivovými okruhy přímou i nepřímou metodou, znovuzískávání chladiva a oleje, recyklace chladiva. 3
Opravy a výměny dílů nebo podskupin zařízení s chladivovými okruhy a čističů a jedno- i vícecestných ventilů včetně jejich sestavování. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení KKOV 2652H nejvhodnější
Elektromechanik pro zařízení a přístroje RVP 26-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxH vhodná
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika RVP 26-xx-H/xx vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost
povinné - Certifikace podle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků
Vedení evidence servisních zásahů a oprav technických zařízení
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
Sestavování součástí chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel vč. elektronických prvků a vč. pájení trubkových částí a jejich montáž a oživování
Provádění údržby, oprav a generálních oprav zařízení s chladivovými okruhy
Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel s obsahem chladiva
Kontrola a provádění funkčních zkoušek a zkoušek těsnosti chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel s obsahem chladiva
Diagnostikování poruch chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Měření napětí, proudu, odporu teploty a tlaku elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
elektronika obecně
elektronika chladících a mrazicích zařízení a soustav
elektrotechnické a elektronické součásti a polotovary a jejich parametry
bezpečnost práce a požární ochrana
předpisy a technické normy v elektrotechnice
technická a technologická dokumentace v elektrotechnice

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž teplem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 260 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 493 Kč do 46 796 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 715 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 158 Kč do 34 150 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) (CZ-ISCO 74121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 962 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 548 Kč do 47 080 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 28 486 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 385 Kč do 34 150 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.