Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Samostatný pracovník celního dohledu

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Celní správa ČR

Nadřazené povolání:

Samostatný celní pracovník

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Customs Officer,  Celník

Příbuzná povolání

Samostatný pracovník celního pátrání , Kriminalistický celní technik , Kynolog ,

Regulované povolání

Ano

ID jednotky práce

30574

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Samostatný pracovník celního dohledu koordinuje operační činnosti a rozhodování o mimořádných opatřeních při provádění celní kontroly a dohledu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia KKOV 6806R nejvhodnější
Obecně právní činnost RVP 68-41-N/xx nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost KKOV 6843N vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxN vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování mimořádných opatření při provádění celního dohledu
Provádění kontrol zboží, dopravních prostředků, zavazadel apod. s využitím kontrolních technických zařízení nebo služebních psů s cílem odhalování celních a daňových deliktů nebo trestných činů
Provádění kontrolních činností vyplývajících z mezinárodních smluv v útvarech s vymezenou územní působností
Zajišťování dokumentace a kompletace podkladů a dokladů zjištěných celních a daňových deliktů nebo trestných činů
Vedení příslušné dokumentace v oblasti celního dohledu
Obsluhování kontrolních technických prostředků a zařízení
Zajišťování veřejného pořádku v rámci integrovaného záchranného systému
Provádění specializovaných činností při dohledu s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů
Řízení a koordinace činností při dohledu a provádění kontrol ve směně nebo ve skupině

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
celní kontrola, vybírání cla a souvisejících poplatků

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.