Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný polygrafický technik

Odborný směr:

Polygrafie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Diplomovaný polygrafický technik,  Print industry engineer

Podřízené specializace

Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu , Samostatný polygrafický technik technolog , Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic , Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5243

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik řídí výrobu a provozy, připravuje technickou a technologickou dokumentaci, provádí kontrolu polygrafické výroby a zajišťování systémů řízení jakosti, organizaci dělby práce a zajišťování technických a technologických podmínek polygrafické výroby.

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení polygrafické výroby na středním řídícím článku tj. v provozu, oddělení, odboru.
  • Zajištění optimálního využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
  • Sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných změn podle aktuálních podmínek.
  • Stanovení přesného technologického postupu a přípravy výroby v celém rozsahu polygrafické výroby pro větší výrobní polygrafické celky.
  • Řízení procesu kontroly kvality, vyhodnocování jakosti výroby, zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.
  • Aplikace nejnovějších poznatků z vědy a techniky na používané materiály, technologie a zařízení a metody řízení kvality v polygrafickém průmyslu.
  • Řízení a příprava polygrafické výroby po stránce technické, technologické a personální.
  • Organizace a řízení polygrafické výroby po stránce materiální a personální.
  • Zajišťování technické a technologické způsobilosti strojů a zařízení, stanovovaní potřeb parametrů, množství a kvality.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Polygrafie RVP 34-31-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.