Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba koženého zboží a galanterie

Nadřazené povolání:

Samostatný kožařský technik

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 43 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Kvalitář,  Diplomovaný technik kvality

Příbuzná povolání

Samostatný kožařský technik manažer provozu , Samostatný kožařský technik vedoucí výroby , Samostatný kožařský technik designér a modelář , Samostatný kožařský technik technolog , Samostatný kožařský technik nákupčí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30927

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality sestavuje, řídí, koordinuje a kontroluje systémy kvality ve výrobním procesu kožedělné výroby, včetně vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol kvality surovin, materiálů, polotovarů a hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Vytváření komplexního systému řízení a kontroly kvality.
 • Aplikace nastavených kvalitativních programů do kožedělné výroby.
 • Koordinace a organizace sestaveného systému kontroly kvality ve výrobním procesu.
 • Sledování a uplatňování kvalitativních norem při výrobě.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně při vstupu surovin, materiálů a polotovarů do výrobního procesu, dále během vlastní výroby a na výstupu hotových výrobků.
 • Koordinace a provádění mezioperačních kvalitativních kontrol.
 • Řešení závažných kvalitativních nedostatků ve výrobním procesu.
 • Koordinace, řízení a zajišťování normalizace a zkušebnictví.
 • Ověřování a zkoušení předepsaných kvalitativních parametrů u materiálů a hotových výrobků.
 • Řešení složitých reklamačních řízení.
 • Vedení písemné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Navrhování a zavádění kontrolních metod. 9
Sestavování komplexních systémů kontroly kvality. 9
Prověřování a vyhodnocování jednotlivých prvků ze systému kontroly kvality. 9
Stanovování operativních řešení, vedoucích ke splnění požadavků na kvalitu vstupních materiálů i hotových výrobků. 9
Zavádění nových kvalitativních norem do výrobního procesu, sledování jejich uplatňování a dodržování. 9
Koordinace, vlastní zkoušení a ověřování předepsaných kvalitativních parametrů u materiálů na vstupu, v průběhu výroby a u hotových výrobků. 9
Vypracovávání záznamů a protokolů ze zkušebních testů, jejich archivace. 9
Vyhodnocování systémů řízení kvality. 9
Vypracovávání dokumentace ke kvalitě v kožedělné výrobě. 9
Řešení složitých reklamačních řízení, zpracovávání protokolů. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže KKOV 3201R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru zpracování usní, plastů a pryže KKOV 3231N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů KKOV 2808R nejvhodnější
Zpracování usní, plastů a pryže RVP 32-31-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru textil KKOV 3107R vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Samostatný kožařský technik řízení a kontroly kvality ( 32-023-R )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě
Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě
Navrhování metod kontroly jakosti v kožedělné výrobě
Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol v kožedělné výrobě
Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů v kožedělné výrobě
Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v kožedělné výrobě
Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality
Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci kožedělné výroby
Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné nebo obuvnické výrobě

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie koželužského zpracování kůže
technologie zpracování kožešin
systémy a standardy jakosti a kvality v obuvnictví a zpracování usní
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
technologie výroby obuvi
technologie výroby komponent a polotovarů pro výrobu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 822 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 166 Kč do 59 460 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 005 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 559 Kč do 42 838 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 31195)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 417 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 604 Kč do 52 517 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 173 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 355 Kč do 40 285 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.