Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Puškař

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

obrábění kovů, výroba nástrojů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Gunsmith

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

114

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Puškař zhotovuje a sestavuje sportovní a lovecké zbraně, včetně jejich součástí.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů, včetně tvorby vlastních náčrtů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování a sestavování skupin a podskupin všech typů loveckých, sportovních a vzduchových zbraní, zhotovování unikátních zbraní včetně požadovaných úprav a zdobení dle přání zákazníka.
 • Provádění vnitřních a vnějších úprav hlavních částí zbraní, včetně hlavní a jejich rovnání, vzhledové a povrchové úpravy.
 • Provádění oprav skupin a podskupin různých druhů loveckých a sportovních zbraní a zhotovování součástí s víceúčelovým použitím podle přání zákazníka.
 • Přezkušování funkčnosti zbraní včetně nástřelu a aretace mířidel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Práce s ohledem na zvýšené nároky na BOZP a sledování legislativy týkající se zbraní.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zhotovování replik historických zbraní (křesadlových, perkusních apod.) ve stanoveném měřítku. Výroba nejsložitějších součástek zbraní, jejich kompletace a slícování. 8
Celkové opravy historických, speciálních a automatických zbraní tuzemské a zahraniční výroby včetně povrchových úprav. Renovace složitých součástek. 8
Nastřelování zbraní s optickými zaměřovači (kolimátory a dalekohledy) včetně aretace mířidel. Defektace parametrických změn skupin a podskupin zbraní. 7
Celkové opravy ručních zbraní (pistole, pušky, samopaly, kulomety, pancéřovky, granátomety) a jejich příslušenství včetně povrchových úprav, proměření stanovených parametrů a funkční přezkoušení. Celkové opravy ručních zbraní lafetových v bojové technice (tankové a protiletadlové kulomety) včetně opravy lafetace. 7
Výroba složitých součástek, podskupin a skupin všech druhů ručních střelných zbraní a speciálních přístrojů. Výroba nástrojů a přípravků pro opravárenskou činnost. Výroba dioptrických zaměřovačů. Výroba složitých pažeb a předpaží podle přání zákazníka. 7
Nastřelování kulových nebo kulobrokových pušek vybavených optickými mířidly na vzdálenost 100 m, kontrola upnutí optických mířidel a jejich seřizování při nastřelování na požadovanou přesnost střelby. 6
Výroba součástek ručních zbraní včetně jejich tepelného zušlechťování. Výroba jednodušších pažeb, pažbiček a předpaží. Sestavování podskupin a skupin a jejich slícování. Povrchová úprava kovových a dřevěných částí zbraní. 6
Zhotovování pažeb a předpažbí podle přání zákazníka a ergonomických měření s individuální lícnicí a pistolovou rukojetí včetně jiných úprav ve složitých rytinách a jejich nalícovávání na zbraň. 6
Celkové opravy sportovních, loveckých nebo pěchotních zbraní domácí i zahraniční výroby včetně zhotovování součástí všeho druhu, povrchových úprav kovových, dřevěných a umělohmotných částí zbraní, zkoušení a nastřelování. 6
Nastřelování pistolí s nastavitelnými mířidly na vzdálenost nad 50 m se dvěma zásobníky (čtyři rány) a automaticky včetně provádění úprav a seřizování mířidel. 6
Zhotovování složitých dílů zbraní a opravy zbraní, např. zhotovování standardních pažeb v opravnách (mimo lícnici a pistolovou rukojeť), opravy nebo zhotovování složitých náhradních dílů bicích a spouštěcích mechanizmů, nalícovávání hlavní na kompletní zbraň včetně zkoušení funkce apod. 5
Sestavování a dolícovávání brokových, kulobrokových a kulových kozlic z podskupin a kontrola funkce zbraně na průsvit. 5
Dílčí opravy všech typů sportovních a loveckých zbraní (např. prohlídka a určování poruch zbraní, zhotovování předpažbí pro kozlice, nahrazování vadných neopravitelných dílů novými, zkoušení zbraně po sestavení, úprava, seřizování a povrchová úprava zbraní). 4
Úprava zbraní dle požadavku zákazníka, jako např. výměna mířidel, jednoduchá ergonomická úprava pažby atd. 4
Ruční broušení pažeb a předpažbí na stojanových bruskách za používání několika tvarových kotoučů včetně ručního dohotovování skelným papírem. 4
Sestavování spoušťových mechanizmů a jiných podsestav zbraní. 4
Broušení tělesa předpažbí skelným papírem zamokra, odstraňování nerovností a napojování tvarů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař KKOV 2369H nejvhodnější
Technik - puškař RVP 23-69-L/01 nejvhodnější
Puškař RVP 23-69-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru puškař KKOV 2369L vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Odstraňování závad sportovních a loveckých zbraní
Ruční broušení pažeb, předpažbí a pistolových rukojetí na stojanových bruskách za použití několika tvarových kotoučů, při zhotovování sportovních a loveckých zbraní
Povrchové úpravy vnitřních i vnějších částí sportovních a loveckých zbraní, úpravy vzhledu a tvaru, včetně rovnání hlavní a smirkování jejich vývrtů
Sestavování a plynotěsné funkční slícovávání sportovních a loveckých zbraní, včetně zkoušení jejich funkce
Sestavování spoušťových mechanizmů a jiných podsestav střelných sportovních a loveckých zbraní
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro zhotovování sportovních a loveckých zbraní, včetně jejich součástí
Volba postupu práce, nářadí a materiálu pro zhotovování sportovních a loveckých zbraní, s ohledem na zvýšené nároky na BOZP a legislativu týkající se zbraní
Kontrola a provádění funkčních zkoušek sportovních a loveckých zbraní nastřelováním
Vyplňování a evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce při zhotovování sportovních a loveckých zbraní

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
součásti a mechanismy jemné mechaniky
dělostřelecká technika, střelné zbraně
elektrotechnika
elektronika obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž hlukem
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 569 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 246 Kč do 44 697 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 556 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 492 Kč do 37 832 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.