Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Proutkař

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

21 000 Kč - 34 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Telestét,  Telesthet

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102508

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

11. 5. 2020

Charakteristika

Proutkař vyhledává nepravidelnosti a odchylky v zemské kůře pro zjištění toku podzemních vod, polohy vodních zdrojů, poddolovaných území a míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zvířat.

Pracovní činnosti

 • Definování rozsahu prací dle požadavků klienta.
 • Výběr vhodných pomůcek potřebných k biofyzikální indikaci, tj. lokalizaci anomálie.
 • Sledování a zaznamenávání reakcí biofyzikálních pomůcek za účelem lokalizace anomálií.
 • Vyhledání vodního zdroje, zemní anomálie, nebo místa, které negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost ustájeného dobytka.
 • Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu, stanovení liniových vedení.
 • Vyhledání podzemních staveb ohrožujících novou výstavbu.
 • Vyhledání zvodněné zóny za účelem stavby studny.
 • Vyhledání tektonické linie v terénu.
 • Vyznačení anomálií v terénu, zakreslení výsledku prací do náčrtu (plánu, mapy).
 • Doporučení dalšího postupu a navazujících prací.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sledování a zaznamenávání reakcí biofyzikálních pomůcek - proutek, virgule, kyvadlo, pružina, vlaštovka, L-drát, aj. za účelem lokalizace zvodnění horninového prostředí (určení „pramenů“) a jiných anomálií. 5
Využití biofyzikální pomůcky – proutku k nalezení pramene na pozemku rodinného domu pro určení místa stavby vrtané nebo kopané studny individuálního zásobování v terénu. 5
Vyhledání a vyznačení geoanomálních zón způsobujících geopatogenní zóny v bytě klienta za použití virgule s poskytnutím rad a doporučení způsobu rozestavění nábytku v klientově domácnosti. 5
Vyznačení tektonické linie v terénu různými prostředky nebo materiálem (křídou, sprejem, kolíky nebo sypkým materiálem) 4
Vyznačení místa inženýrské sítě v terénu různými způsoby nebo materiálem (např. kolíky, křídou, sprejem nebo sypkým materiálem). 4
Bodové zakreslení jednotlivých důlních děl do mapy (např. šachta, krátká štola nebo štola s neznámým průběhem a rozsahem, chodbice) nebo větší plochy, v rámci kterých leží důlní díla. 4
Průběžné zapisování zjištěné a zaměřené údajů do provozního deníku, zákres do mapy, dělání skic, příp. vyhotovení písemného výstupu s doporučením pro klienta. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie KKOV 2141M nejvhodnější
Užitá geologie AKVO/AKSO 2141M003 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru geodézie a kartografie KKOV 3646M vhodná
Geodézie-geodézie AKVO/AKSO 3646M002 vhodná
Geodézie-katastr nemovitostí AKVO/AKSO 3646M003 vhodná
Geodézie a katastr nemovitostí RVP 36-46-M/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhledání pramenů vody a podzemních toků
Geologická zjištění míst podzemních inženýrských sítí
Vedení provozní dokumentace při detekci anomálií zemské kůry
Stanovení nákladů vlastních prací a sestavení plánu práce při detekci anomálií zemské kůry
Geologická zjištění dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu
Geologická zjištění míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt lidí i zvířat
Hydrogeologické mapování
Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických výstupů
Vyhledávání tektonických linií pomocí telestetických pomůcek
Vyhledávání dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
geofyzika
geologie
geografie
hydrogeologie
topografie - místopis
kartografie
geografické informační systémy
kartografické informační systémy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 5169)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 19 773 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 593 Kč do 30 957 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 496 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 531 Kč do 34 186 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.