Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník bezpečnostní služby

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

ostraha majetku a osob

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Charakteristika

Pracovník bezpečnostní služby zajišťuje ochranu a bezpečnost osob, ostrahu majetku, přepravované finanční hotovosti a cenin s využitím vycvičeného psa, pultu centralizované ochrany, radiostanic, a dalších technických zařízení. Dále zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží v obchodech či pořádek v místech shromáždění většího počtu osob.

Pracovní činnosti

  • Zajišťování ochrany majetku a osob a zájmů chráněných zákonem pomocí vycvičeného služebního psa dle instrukcí a pokynů.
  • Obsluhování pultů centralizované ochrany, radiostanic, technických zařízení k ochraně majetku a osob.
  • Převážení finanční hotovosti, cenin, věcí nebo jiných majetkových hodnot.
  • Kontrolování přepravních dokumentů a věcných bezpečnostních prostředků včetně zbraní.
  • Obsluhování technických bezpečnostních zařízení včetně obsluhy a údržby peněžních automatů a bankomatů.
  • Provádění zásahu při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby.
  • Kontrolování činnosti pracovníka obsluhy pokladního zařízení.
  • Kontrolování prodejní plochy v civilním oblečení.
  • Kontrolování přístupů na veřejné akce.
  • Udržování pořádku na veřejných akcích.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.