Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Pracovník audiovize

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6654

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pracovník audiovize vykonává ucelené nebo dílčí činnosti v oblasti umělecké, výrobní, technické, organizační a administrativní při tvorbě filmu nebo pořadu podle příslušných pokynů.

Pracovní činnosti

 • Provádění dílčích prací při střihové skladbě, úpravě a kompletaci filmu a televizního pořadu.
 • Vykonávání ucelených nebo dílčích uměleckých, výrobních, organizačních a administrativních činností při tvorbě filmu nebo pořadu podle příslušných pokynů.
 • Zpracování grafické částí televizního pořadu a filmu.
 • Zpracování barevných typů a modelů aktérů filmu podle návrhů výtvarníka a dispozic režiséra filmu.
 • Malování scény, dekorace a pozadí animovaného filmu podle pokynů režiséra a výtvarníka.
 • Kolorování přidělených fází, záběrů a jiných trikových podkladů podle průvodních listů, dispozic vedoucího ateliéru nebo provozní dokumentace.
 • Konturování přidělených záběrů podle provozní dokumentace a vedoucího ateliéru.
 • Kontrola připravenosti kreseb před trikovým snímáním.
 • Zajišťování barevných tónů všech aktérů, dekorací a pozadí.
 • Profázování jednotlivých záběrů podle dispozic animátora nebo prokreslovače.
 • Vedení záznamů o průběhu a stavu natáčení jednotlivých scén filmu nebo pořadu.
 • Koordinace a řízení dokončovacích prací audiovizuálních děl.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Multimediální tvorba RVP 82-43-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.