Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Porodní asistentka

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nelékařská povolání

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 43 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Zdravotní sestra , Midwife

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

15060

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví a gynekologie o ženy a novorozence ve všech typech zdravotnických zařízení, v terénní a domácí péči.

Pracovní činnosti

 • Vedení ošetřovatelské dokumentace.
 • Poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu, příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistence při nich lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům, zajišťování ošetřovatelské péče při výkonech a po nich.
 • Instrumentování na operačním sále při porodu císařským řezem.
 • Provádění návštěvní služby u těhotných žen, šestinedělek a gynekologicky nemocných žen, sledování jejich zdravotního stavu, prevence prekanceroz, sexuálně přenosných nemocí a zánětů.
 • Vedení speciální skupinové a individuální tělesné výchovy a dechových cvičení, cvičení pro ženy po gynekologických operacích a s gynekologickými onemocněními.
 • Poskytování nebo zprostředkování pomoci v otázkách sociálně právních.
 • Výchovná a poradenská činnost v oblasti plánovaného rodičovství, včetně poučení o způsobech možné antikoncepce.
 • Provádění vyšetření a léčebných výkonů, vaginálních odběrů na cytologická vyšetření.
 • Zajišťování práce spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Komplexní specializovaná ošetřovatelské péče v oboru gynekologie a porodnictví, koordinace a usměrňování odborných činností, monitorování a vyhodnocování potřeb nemocného. 0
Vedení fyziologického porodu a asistence při patologickém porodu. 0
Vedení fyziologického porodu bez okamžité dostupnosti lékaře , zdravotní výchova zejména se zaměřením na psychoprofylaxe porodu, otázky sexuální, výchovu k rodičovství a na prevenci prekanceróz a CA rodidel. 0
Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče stanovená zvláštním předpisem v oboru gynekologie a porodnictví, stanovení priorit v ošetřovatelském procesu, realizace a delegování činností v ošetřovatelském týmu, stanovení ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelského procesu, sestavování plánu ošetřovatelské péče, zavádění nových ošetřovatelských metod do praxe, jejich kontrola a vyhodnocování jejich účinnosti, náročné specializované odborné ošetřovatelské činnosti na úzce specializovaných pracovištích. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství KKOV 5341N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství KKOV 5341R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování plánů ošetřovatelské péče s využitím nejnovějších ošetřovatelských metod
Sledování a kontrola zdravotního stavu pacientů, a to i formou návštěvní služby u těhotných žen, šestinedělek a gynekologicky nemocných žen
Provádění jednodušších vyšetření pacientů
Příprava dokumentace o pacientech
Vedení záznamů o vyšetřeních a provedených úkonech, popř. dalších požadovaných evidencí
Provádění administrativních prací spojených s přijímáním překlady, propouštěním a úmrtím pacientů
Poskytování rad a informací v oblasti plánovaného rodičovství včetně poučení o způsobech možné antikoncepce
Zprostředkovávání pomoci v otázkách sociálně právních
Vedení speciální tělesné výchovy a dechových cvičení, cvičení pro ženy po gynekologických operacích a s gynekologickými onemocněními
Provádění úkonů spojených s vedením fyziologických porodů (i bez přítomnosti lékaře) a asistence při patologických porodech
Poskytování komplexní ošetřovatelské péče, ale i péče vysoce specializované stanovené zvláštním předpisem v oboru gynekologie a porodnictví
Koordinace a usměrňování některých odborných činností v oblasti gynekologie a porodnictví

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřovatelská péče
ošetřovatelská péče o těhotné ženy
interní lékařství
gynekologie a porodnictví
zdravověda

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž ionizujícím zářením
Zraková zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Porodní asistentky bez specializace (CZ-ISCO 3222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 463 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 285 Kč do 38 031 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 590 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 260 Kč do 42 899 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Porodní asistentky s osvědčením (CZ-ISCO 32221)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 572 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 388 Kč do 38 053 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 640 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 484 Kč do 42 947 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.