Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník v chemii

Odborný směr:

Chemie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Platové rozmezí:

12 000 Kč - 27 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Dělník chemické výroby , Pomocný dělník , Chemical worker , General labourer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30984

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Pomocný pracovník v chemii provádí opakované jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v chemické laboratoři, v chemické, farmaceutické, plastikářské a gumárenské výrobě, v tukovém průmyslu, ve výrobě kosmetiky a ve výrobě výbušin.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při jejich údržbě.
 • Příprava a balení výrobků a zboží k expedici.
 • Nastavení dopravních cest surovin, polotovarů a výrobků.
 • Třídění a ukládání odpadů.
 • Obsluha plnících linek a balících automatů.
 • Jednoduché laboratorní práce včetně provozních záznamů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha dílčího výrobního zařízení na rozpouštění, zahušťování, odstřeďování, odpařování, neutralizaci a úpravu požadované koncentrace chemických látek. 3
Obsluha a běžná údržba dopravních vozíků při příjmu surovin, předání polotovarů a expedici výrobků v provozních podmínkách. 3
Obsluha jednoduchých typů sušáren. 3
Obsluha dílčího výrobního zařízení pro destilaci a filtraci chemických látek. 3
Obsluha dílčího výrobního zařízení na mletí, drcení homogenizaci a třídění surovin. 3
Obsluha čerpacího zařízení k čerpání surovin, polotovaru a výrobků z cisterny do zásobníku nebo výrobního útvaru, resp. z výrobního útvaru do zásobníku nebo cisterny s nastavením dopravní cesty s větším počtem stáčecích míst a druhů dopravovaného materiálu. 3
Měření stavu v zásobníku, cisterně, kontrola těsnosti a vizuálního technického stavu zásobníku, cisterny, plombování cisterny, provedení zápisu do příslušné dokumentace. 3
Čištění ruční nebo pomocí mechanizace - zásobníky, tanky, podzemní nádrže a cisterny. 3
Obsluha vzduchového a čpavkového kompresoru, výrobníku ledu. 3
Zhotovení zkušebních tělísek pro mechanoskopické zkoušky (odlévání, lepení lisování). 2
Vážkové stanovení sušiny, nerozpustného zbytku v kapalinách a tuhých látkách po rozpuštění a filtraci, měření hustoměrem, odběr vzorků. 2
Obsluha čerpacího zařízení k čerpání surovin, polotovaru a výrobků z cisterny do zásobníku nebo výrobního útvaru, resp. z výrobního útvaru do zásobníku nebo cisterny s nastavením dopravní cesty. Totéž se soustavou dopravních pásů. 2
Manipulační práce (čisticí práce, řízení vozíků). 2
Čištění strojů a zařízení chemické výroby běžnými čisticími prostředky s jednoduchou částečnou demontáží zařízení. 2
Obsluha jednoduchých výrobních zařízení, např. čerpadel, pytlovaček apod., kontrolní činnost tohoto zařízení. 2
Obsluha plnicích linek, balicích automatů včetně přípravy materiálu, odebírání a odkládání do transportních obalů nebo palet a manipulace pomocí nízkozdvižných vozíků. 2
Vzhledová jednoduchá výstupní kontrola. 1
Čištění jednoduchých strojů a zařízení chemické výroby běžnými čisticími prostředky s případným konzervováním tukem. 1
Ruční balení výrobků a ukládání do transportních obalů. 1
Pomocné práce při přípravě materiálu. (Např. vzorkování, příprava činidel, zhotovování zkušebních tělísek a podobně.) 1
Čištění přepravních obalů, např. mechanicky nebo rozpouštědly. 1
Mytí a asanace laboratorního skla a aparatur, sterilizace suchým teplem. 1
Značení výrobků a zboží štítky šarže, symbolem nebezpečnosti apod. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Řízení motorových vozíků - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha jednoduchých strojů a zařízení při provádění pomocných prací v chemické výrobě, obsluha čerpadel, pytlovaček a podobně
Čištění, mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur při provádění pomocných prací v chemické laboratoři
Čištění přepravních obalů mechanicky nebo rozpouštědly, čištění strojů a zařízení při provádění pomocných prací v chemické výrobě
Sledování výrobních parametrů, odstraňování drobných poruch jednotlivých procesů při provádění pomocných prací v chemické výrobě
Příprava a vzorkování chemických látek, roztoků a činidel při provádění pomocných prací v chemické výrobě
Znalost předpisů pro řízení manipulačních vozíků
Znalost předpisů pro řízení zdvihacích strojů a zařízení
Vyplňování a vedení běžných záznamů o provozu zdvihacích strojů a zařízení
Kontrola provozuschopnosti, běžná údržba a oprava manipulačních vozíků
Vyplňování a vedení běžných záznamů o provozu manipulačních vozíků
Příprava chemických látek a činidel při provádění pomocných prací v chemické laboratoři
Řízení a obsluha mostových, kozových, konzolových, portálových, poloportálových, sloupových jeřábů a přepravníků o různé nosnosti

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
zdraví a hygiena při práci
základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin
zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
zacházení s jedy a žíravinami

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 222 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 993 Kč do 29 759 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 18 839 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 547 Kč do 25 302 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ruční baliči, plniči a etiketovači (CZ-ISCO 9321)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 284 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 361 Kč do 28 829 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování (CZ-ISCO 8183)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 420 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 697 Kč do 29 990 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Manipulační dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93291)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 828 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 804 Kč do 30 615 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 19 036 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 818 Kč do 26 679 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93292)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 19 443 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 133 Kč do 29 052 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.