Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

obsluha stavebních strojů

Nadřazené povolání:

Strojník obsluhy stavebních strojů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Strojník obaloven živičných směsí

Příbuzná povolání

Obsluha stavebních strojů dozerů a kolových traktorů , Obsluha stavebních strojů autogrejdrů a grejdrelevátorů , Obsluha stavebních strojů dozerů a pásových traktorů , Obsluha stavebních strojů betonáren , Obsluha stavebních strojů a zařízení pro napínání předpínací výztuže , Obsluha stavebních strojů čerpadel čerstvého betonu , Obsluha stavebních elektrocentrál , Obsluha stavebních strojů nakládacích a vykládacích kolových a pásových , Obsluha stavebních strojů vrtných souprav pro skalní práce , Obsluha stavebních strojů silničních válců , Obsluha stavebních strojů úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy , Obsluha stavebních strojů motorových skrejprů , Obsluha stavebních strojů kompresorů , Obsluha stavebních strojů speciálních tahačů stavebních mechanizmů , Obsluha stavebních strojů finišerů živičných a betonových směsí , Obsluha drenážních strojů a fréz , Obsluha stavebních strojů zařízení pro míchání injektážní malty a injektování , Obsluha stavebních strojů skrejprů s pásovým tahačem , Obsluha stavebních strojů speciálních motorových sněhových fréz , Obsluha stavebních strojů korečkových hlubidel , Obsluha stavebních strojů truboukladčíků , Obsluha stavebních strojů speciálních přepravníků čerstvého betonu , Obsluha stavebních strojů pro zakládání - vrtané piloty, beranidla a vytahovače

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102881

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Charakteristika

Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí řídí, seřizuje a provádí kontrolu chodu zařízení na obalovně živičných směsí.

Pracovní činnosti

 • Příprava výroby živičných směsí podle dané technologie.
 • Obsluha automatických a poloautomatických strojů a linek ve výrobě stavebních hmot.
 • Seřizování a údržba strojů, zařízení a linek na výrobu stavebních hmot.
 • Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě stavebních hmot.
 • Kontrola chodu celého zařízení.
 • Vedení technické dokumentace.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Výroba obalovaných živičných směsí. 5
Výroba litých asfaltových směsí. 5
Dálkové řízení a ovládání mísících procesů při přípravě obalovaných živičných směsí. 5
Obsluha řídicích systémů obalovny živičných směsí. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba stavebních materiálů KKOV 2859H nejvhodnější
Stavebnictví, geodézie a kartografie RVP 36-xx-H/xx nejvhodnější
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru stavební materiály a výrobky KKOV 3643J vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba stavebních materiálů KKOV 2859E vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v technických podkladech a návodech pro obsluhu obaloven živičných směsí
Obsluha zařízení v úseku živičného hospodářství
Obsluha zařízení v úseku studeného dávkování živičných směsí
Obsluha zařízení v úseku filerového hospodářství (ovládání prvků sila, šnekového dopravníku, filerové věže)
Obsluha zařízení v úseku sila na hotovou směs včetně ovládání skipové dráhy a skipového vozíku
Ovládání sušicích bubnů na obalovně živičných směsí
Čištění, ošetřování a běžná údržba zařízení obalovny živičných směsí
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů
stavební materiály a jejich vlastnosti
bezpečnost ve stavebnictví
stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.