Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Obkladač

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební řemesla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2098

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Obkladač provádí interiérové i exteriérové obklady podlah, stěn a stropů z obkladaček, dlaždic, mozaik, z přírodního nebo umělého kamene a keramických, skleněných a kamenných desek.

Pracovní činnosti

 • Orientace ve stavebních výkresech a technické dokumentaci.
 • Zhotovení grafického návrhu s ohledem na charakter obkládané plochy a stavební připravenost obkládaného prostoru.
 • Poradenství při výběru obkladových materiálů a sanitárního vybavení.
 • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby obkladačských a doplňkových materiálů.
 • Posouzení stavu povrchu a stanovení vhodného pracovního postupu.
 • Příprava malt, vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro obkládačské práce.
 • Zhotovení a úprava podkladu pod obklady nebo pod dlažbu pomocí opravných, vyrovnávacích a hydroizolačních vrstev.
 • Montáž a opravy keramických obkladů stěn a podlah v interiéru a exteriéru tenkovrstvou technologií včetně osazování doplňkových prvků.
 • Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic řezáním a broušením hran.
 • Spárování obkladů a dlažeb různými druhy spárovacích hmot.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řezání kamenických rohů na vodou chlazené rámové pile. 8
Provádění a opravy vnitřních dlažeb a obkladů (mozaikových, skleněných, velkoplošných apod.) v kombinaci materiálů, barev a tvarů dle uměleckého návrhu, s obrazci nebo nápisy. 8
Hodnocení podmínek pro výkon práce (vlhkost, teplota, rovinnost a kolmost podkladu). 7
Vykružování otvorů v obkladech a dlažbě. 7
Provádění obkladů a dlažeb s požadavky na mimořádnou přesnost nebo estetický vzhled (plavecké bazény, operační sály, reprezentační prostory apod.). 7
Osazování dekorací obkladů, bombato, listel, zapuštěných zrcadel. 7
Obklad stěn mozaikou. 7
Osazování koupelových van a sprchových vaniček a sprchových koutů a jejich spárování silikonem. 6
Provádění podkladů pod obklady (vyrovnání nerovností, hrubé srovnané omítky, opravy podkladů, penetrace, tekuté hydroizolace a hydroizolační systémy). 6
Osazování dvířek, obklady rohových, dilatačních a ukončovacích lišt. 6
Spárování dlažeb a obkladů spárovacími hmotami, silikonem nebo epoxidovou pryskyřicí. 5
Pokládka zatravňovacích bloků, betonové zámkové dlažby, betonové dlažby a betonových obrub. 5
Vyrovnávání podkladů pod dlažby samonivelačními i jinými stěrkami. 5
Příprava malty, lepicích a spárovacích hmot. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce KKOV 3667H nejvhodnější
Zedník RVP 36-67-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce KKOV 3667E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce KKOV 3663H vhodná
Zednické práce RVP 36-67-E/01 vhodná
Stavební práce RVP 36-67-E/02 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic
Provádění a opravy keramických obkladů stěn a podlah v interiéru a exteriéru tenkovrstvou technologií včetně osazování doplňkových prvků
Kontrola konstrukčního podkladu pod kamenické obklady a dlažby
Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů
Příprava malt, vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro obkládačské práce
Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro provádění montáží a oprav obkladů, dlažeb a vyzdívek
Poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady
Vypracování dispozičního a barevného řešení a grafické vizualizace návrhu realizace nebo rekonstrukce koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady
Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců
Úprava podkladu pod obklad stěn a podlah
Lepení a spárování keramických obkladů a dlažeb

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
technologie zednických prací
technologie betonování
technologie obkladačských prací
konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.)
stavební materiály a jejich vlastnosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.