Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Montér hydroizolací

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební řemesla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Montér hydroizolací spodní stavby , Montér hydroizolací plochých střech

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101103

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Montér hydroizolací montuje a opravuje různé druhy izolací proti vlhku.

Pracovní činnosti

 • Provedení izolací střech, balkonů a teras proti srážkové vodě lepením nebo jinou technologií izolačních vrstev, nátěry, stěrkami, nástřiky, živičnými, pryžovými nebo umělohmotnými izolačními pásy a izolačními deskami.
 • Opracování proniků střešním pláštěm nebo izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Vkládání různých tepelně izolačních materiálů včetně parotěsných zábran do hydroizolačních souvrství střech, balkonů a teras s vytvářením ventilačních systémů, krytých hydroizolací, nebo v systému obrácených střech.
 • Dilatování izolačních soustav v místech dilatací stavebních konstrukcí.
 • Ochrana, údržba a předávání provedených izolací střech, balkonů a teras.
 • Montáž ochrany staveb izolací proti spodní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě a radonu, různými druhy materiálů.
 • Opracování proniků izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Montáž hydroizolačních přepážek.
 • Montáž zpětných a obrácených spojů.
 • Dilatování izolačních soustav ze všech druhů materiálů v místech dilatací stavebních konstrukcí.
 • Montáž hydroizolací zdvojeným fóliovým systémem pro aktivní kontrolní systém.
 • Dělení kontaktní plochy mezi fóliovým systémem a nosnou konstrukcí na sektory pro pasivní kontrolní systém.
 • Montáž hydroizolací mimořádně namáhaných konstrukcí tlakovou nebo agresivní vodou, jako staveb se základovou spárou hluboko pod hladinou spodní vody (metra, přehrad, elektráren apod.).
 • Podklady a ochrana hydroizolačních povlaků z různých materiálů na horizontálních, šikmých a svislých plochách.
 • Kontrola a předávání hydroizolačních prací.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.