Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Manažer maloobchodní franšízové sítě

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Koordinátor maloobchodní sítě,  Manažer franšízového řetězce

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102990

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Manažer maloobchodní franšízové sítě řídí, koordinuje a nastavuje hlavní řídící procesy v maloobchodní síti a zajišťuje komunikaci mezi vrcholným managementem či majiteli společnosti a jednotlivými členy sítě.

Pracovní činnosti

 • Sjednání a vedení obchodních schůzek.
 • Účast na poradách s vedením společnosti.
 • Organizace událostí ve franšízové síti (kontraktační dny, porady, výjezdní akce apod.).
 • Kontrola dodržování smluvních ujednání (platby bonusů, provizí apod.).
 • Kontrola dodržování stanovených podmínek franšízanty v terénu.
 • Komunikace se členy franšízové sítě (např. řešení problémů, stížností, inovačních podnětů apod.).
 • Tvorba pravidelných reportů.
 • Monitoring dodavatelského trhu.
 • Zodpovědnost za komunikaci s médii, psaní článků, poskytování rozhovorů apod.
 • Spolupráce na tvorbě firemní strategie.
 • Spolupráce na nastavení firemních procesů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Organizace kontraktačního dne. 9
Vedení obchodního jednání s novým dodavatelem maloobchodní sítě. 8
Optimalizace dodavatelského portfolia. 8
Tvorba metodiky kontroly jednotlivých franšízových provozoven a tvorba hodnotících standardů. 8
Realizace kontroly maloobchodní franšízové provozovny v terénu. 8
Vyhodnocení měsíčních obratů maloobchodní sítě. 8
Tvorba periodického ročního reportu s návrhy na inovace v maloobchodní síti. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Management RVP 64-31-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava a zpracování podkladů pro finanční analýzy a plánování
Zpracovávání plánů a metod rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb
Příprava návrhů příslušných strategických rozhodnutí
Reprezentace zájmů organizace v rámci udržování a rozvíjení dobrých vztahů se strategickými partnery
Posuzování rozvojových příležitostí organizace
Příprava reportu o projektu a jeho prezentace
Obchodní jednání s klienty a obchodními partnery
Orientace v klíčových principech řízení projektu
Vybírání dodavatelů služeb a obchodních partnerů včetně projednávání podmínek smluv při jejich uzavírání a následné kontroly dodržování smluvních podmínek

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomika podnikatelského subjektu obecně
management obecně
příprava a organizování konferencí a seminářů
základní ekonomické ukazatele
zásady vedení porad
ekonomický (finanční) management, controlling
marketing obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.