Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení

Odborný směr:

Elektrotechnika

Odborný podsměr:

montáž a opravy slaboproudé elektrotechniky a rozvodů

Nadřazené povolání:

Elektromechanik pro slaboproud

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 40 000 Kč

Charakteristika

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při běžných opravách a údržbě slaboproudých zařízení v dole, při montáži a demontáži slaboproudých rozvodů, řídí a provádí práce při montáži, seřizování a výměnách samostatných funkčních částí slaboproudého příslušenství důlních strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování a opravy důlních telekomunikačních zařízení.
 • Řízení provozu a údržby komplexu slaboproudých zařízení v důlních objektech.
 • Montáž, údržba, zkoušení a seřizování dorozumívacího, signalizačního a regulačního zařízení těžních strojů a šibíků.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení a opravy snímačů bezpečnostní a informační techniky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Opravy elektronických částí digitálních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení s mikroprocesory. 7
Opravy, nastavování, zkoušení a uvádění do provozu složitých elektronických celků sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v důlním provozu. 7
Řízení a provádění prací při montáži, demontáži, seřizování, výměně uzlů a prohlídkách slaboproudých elektrických zařízení v dole (např. mikropočítačových systémů, automatik plnicích stanic těžních zařízení, radionuklidových zařízení, měřicí a bezpečnostní techniky, dorozumívacích zařízení, merkaptanových relé). 7
Řízení montáží a oživování digitálních zařízení pro přenos dat včetně diagnostiky. 7
Řízení montáží, nastavování a oživování automatických telefonních ústředen. 7
Řízení montáží, rekonstrukcí a oprav digitálních telefonních ústředen a telekomunikačních zařízení řízených mikroprocesory s pulzně kódovou modulací včetně údržby periferních zařízení. 7
Řízení oprav nejsložitějších zařízení rádiových a radiodispečerských sítí. 7
Řízení prací i samostatné vykonávání nejnáročnějších speciálních odborných činností při komplexním zajišťování provozu, údržby a oprav včetně montáží a velkých rekonstrukcí rozsáhlých celků slaboproudých zařízení velmi vysoké technické náročnosti pro zabezpečení důlního provozu. 7
Měření, nastavování a oživování anténních systémů včetně oprav. 6
Montáž, oživování, opravy a údržba přenosových hovorových a datových zařízení provozovaných po optoelektronických trasách. 6
Opravy zařízení radiových a radiodispečerských sítí a průmyslové televize. 6
Provozní měření na vf a nf přenosových kanálech, výpočty a zpracování dokumentace. 6
Řízení a provádění prací při montáži a demontáži dispečerských zařízení v dole. 6
Samostatné a úplné montáže stacionárních a mobilních rádiových zařízení se selektivní volbou včetně jejich funkčního zkoušení a uvádění do provozu. 6
Údržba a opravy systémů dálkových přenosů informací, dálkových monitorovacích systémů důlního ovzduší, měřicí bezpečnostní techniky a bezdrátových dálkových ovládání v dole. 6
Montáž, demontáž a prohlídky dorozumívacích zařízení. 5
Montáž, rekonstrukce a opravy dispečerských zařízení. 5
Provádění dílčích prací při opravách slaboproudých zařízení vyšší technické složitosti. 5
Samostatná obsluha dispečerského řídicího systému včetně provádění oprav. 5
Ustavování a seřizování kamer průmyslových televizí včetně měření na kabelových sítích, měřicích a regulačních systémech. 5
Zapojování ovládacích stanovišť včetně připojování slaboproudých a elektronických celků. 5
Zhotovování slaboproudých kabelových souborů všeho druhu. 5
Zjišťování a opravy závad reléových automatik pro signalizaci, blokování, regulaci a měření. 5
Měření a nastavování desek plošných spojů s jednoduchými elektronickými obvody. 4
Měření a nastavování elektrických parametrů radiotelefonních systémů. 4
Montáž a zapojování proudových zdrojů o napětí nad 60 V/60 Ah. 4
Obsluha dispečerského řídicího systému, provádění oprav podle pokynů. 4
Oživování stabilizátorů napětí a proudu. 4
Postupné sestavování a zapojování složitých sestav elektrických slaboproudých zařízení podle výkresů, počet zapojených vývodů nad 500. 4
Spolupráce při běžné údržbě a opravách důlních strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení (slaboproudé obvody, elektronické prvky a sestavy). 4
Spolupráce při montáži, demontáži, výměně jednoduchých uzlů a prohlídkách důlních strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení (slaboproudé obvody, elektronické prvky a sestavy). 4
Spolupráce při montáži, opravách a prohlídkách dorozumívacích zařízení v dole. 4
Spolupráce při zhotovování kabelových souborů všeho druhu. 4
Zjišťování a odstraňování závad na vzdušných a kabelových slaboproudých vedeních. 4
Kladení, montáž a demontáž slaboproudých rozvodů. 3
Měření elektrických hodnot desek plošných spojů usměrňovačů včetně oprav. 3
Měření elektrických parametrů a nastavování výstupních napětí stejnosměrných zdrojů. 3
Spolupráce při montáži, demontáži a opravách důlních telefonů a ligifonů. 3
Zapojování kabelových forem do telekomunikačních zařízení pájením, ovíjením apod. 3
Zjišťování závad slaboproudých zařízení a jejich odstraňování výměnou vadných součástí. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce KKOV 2651H nejvhodnější
Elektromechanik pro zařízení a přístroje RVP 26-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik zabezpečovací techniky KKOV 2656H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxL vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektronických zařízení KKOV 2653H vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce pro provedení montáže, zapojování, oprav a kontroly důlních slaboproudých zařízení a rozvodů
Revize a kontrola stavu důlních slaboproudých rozvodů a zařízení
Diagnostikování poruch slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí
Montáž, rekonstrukce a zapojování důlních slaboproudých rozvodů a zařízení
Údržba a opravy důlních slaboproudých rozvodů a zařízení
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnická zařízení v dolech
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
elektrické stroje a přístroje
elektronika obecně
elektronické prvky
elektronické a číslicové obvody
sdělovací a zabezpečovací technika a systémy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 399 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 404 Kč do 48 985 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 31 080 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 909 Kč do 40 430 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Provozní elektromechanici (CZ-ISCO 74123)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 978 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 480 Kč do 50 184 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 737 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 241 Kč do 40 251 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.