Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Chemický technik operátor

Odborný směr:

Chemie

Odborný podsměr:

výroba chemických produktů

Nadřazené povolání:

Chemický technik

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Operátor chemické výroby,  Velínář,  Chemist,  Obsluha zařízení chemické výroby,  Chemik zpracování ropy,  Chemik výroby chemických vláken

Příbuzná povolání

Chemický technik pro environment , Chemický technik mistr , Chemický technik environmentální geochemik , Chemický technik produktmanažer , Chemický technik analytik , Chemický technik manažer provozu , Chemický technik pro kompozitní materiály , Chemický technik BOZP , Chemický technik plánovač , Chemický technik technolog , Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30977

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

6. 2. 2018

Charakteristika

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách, zejména dálkové řízení a kontrolu chemických procesů ve výrobě.

Pracovní činnosti

 • Dálkové řízení a kontrola technologických procesů ve výrobě.
 • Zajišťování činností při nájezdu a odstavení provozu.
 • Řízení činností ostatních obsluh na výrobním zařízení.
 • Obsluha dílčích i komplexních zařízení výrobní jednotky.
 • Samostatné provádění kontroly funkce jednotlivých aparátů a úrovně péče obsluhy na svěřeném úseku výroby.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Dálkové řízení procesu vysokotlakového hydrogenačního štěpení olejových destilátů. 8
Dálkové řízení komplexu velkokapacitní výroby kyseliny akrylové (oxidace, absorpce, extrakce, rektifikace, odpařování a rozkladu). 8
Dálkové řízení atmosféricko-vakuové destilace. 8
Dálkové řízení procesu vysokotlakového hydrogenačního štěpení olejových destilátů. 8
Dálkové řízení složitých zařízení a pracovních procesů při syntéze čpavku. 8
Dálkové řízení kontinuální polymerace ethylenu ve výrobě polyethylenu. 8
Dálkové řízení kontinuální polymerace propylenu ve výrobě polypropylenu. 8
Dálkové řízení komplexu pyrolýzy kapalných a plynných uhlovodíkových frakcí a vysokotlakových parních kotlů na využívání odpadního tepla pyroplynu. 8
Dálkové řízení aparátů technologických linek výrobních provozů chemického průmyslu k realizaci procesů jednotkových operací s pevnými, kapalnými a plynnými materiálovými proudy. 8
Řízení výroby mědi nebo manganu elektrolytickou cestou včetně přípravy a regenerace elektrolytu. 7
Řízení vícestupňových syntéz ve výrobě čistých a speciálních chemikálií za používání různých mechanizmů. 7
Řízení výroby viskózy z centrálního panelu. 7
Řízení komplexu extrakce aromatických uhlovodíků. 7
Řízení procesu vysokotlakové hydrogenace s následným hydrogenačním štěpením. 7
Řízení komplexu extruze, granulace a sušení polymerů. 7
Řízení kontinuální katalytické alkylace benzenu olefíny. 7
Řízení aparátů technologických linek výrobních provozů chemického průmyslu k realizaci procesů jednotkových operací s pevnými, kapalnými a plynnými materiálovými proudy. 7
Obsluha velkokapacitních skladů nenasycených a aromatických uhlovodíků včetně jejich mísení. 6
Obsluha komplexu destilace oxoproduktů. 6
Obsluha katalytické hydratace ethylenu ve výrobě syntetického lihu. 6
Samostatná obsluha aparátů technologických linek výrobních provozů chemického průmyslu k realizaci procesů a jednotkových operací s pevnými, kapalnými a plynnými materiálovými proudy. 6
Obsluha izomerace systémem Penex. 6
Obsluha zkapalňování, chlazení a nízkoteplotního skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů. 6
Řízení spřádání z panelu. 6
Obsluha čistírny exhalací. 6
Obsluha komplexů úpravy ropných uhlovodíkových plynů (vypírka, rektifikace, rafinace, mísení a skladování). 6
Přečerpávání širokého sortimentu kapalných látek s členitým rozvodem a větším počtem stáčecích míst. 6
Kontrola a provedení opatření zajišťujícího předepsané zacházení s látkami ohrožujícími životní prostředí. 5
Řízení výroby fenolformaldehydových, melaminových, krezolformaldehydových, polyesterových a epoxidových pryskyřic širokého sortimentu kondenzací a polykondenzací. 5
Výroba čisticích a speciálních chemikálií chemickými syntézami za používání různých druhů chemických reakčních mechanizmů. 5
Výroba platiny, india, paladia a ostatních platinových kovů loužením a žíháním v muflových pecích. 5
Obsluha extruze, granulace a sušení polyolefinů. 5
Úprava fyzikálních a technologických parametrů dle sledovaných výsledků a stanovených předpisů. (Př. úprava teploty, množství určité složky, …). 5
Obsluha filtrace. 5
Zajišťování zarážkových a čisticích prací. 4
Obsluha kontinuálních mlecích souprav s úpravou účinné látky. 4
Destilace, filtrace na tlakových filtrech. 4
Obsluha sušáren fluidních, proudových, rozprašovacích apod. 4
Sledování a zajištění doplňování vstupních surovin, komunikace s expedicí výrobku. 4
Provádění drobných oprav na technologickém zařízení. 4
Elektrolytický rozklad směsí. 4
Příprava výrobních zařízení, nastavování základních parametrů, najíždění a odstavování provozu. 4
Řízení a obsluha etylizační stanice. 4
Provádění jednoduchých dílčích operací v poloprovozu a obsluha příslušných zařízení pod vedením. 4
Záznamy hodnot, zápisy o chodu provozu, o provedených změnách v technologii, o odchylkách od technologie. 3
Obsluha dávkování, rozpouštění, zahušťování, krystalizace, odstřeďování, odpařování, neutralizace a úprava koncentrace chemických látek. 3
Obsluha lisů a sekacích strojů, mletí, drcení, homogenizace, třídění surovin. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie KKOV 2841M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie KKOV 2844M nejvhodnější
Chemik operátor RVP 28-42-L/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie KKOV 2842M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě KKOV 2855H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři KKOV 2851H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná KKOV 2843M vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
doporučené - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha technologických zařízení ve výrobě čisticích a speciálních chemikálií chemickými syntézami za používání různých druhů chemických reakčních mechanismů
Obsluha technologických zařízení na přečerpávání širokého sortimentu chemických kapalných látek, nastavování potrubních cest s členitým rozvodem
Obsluha chemického technologického zařízení při výrobě platiny, india, paladia a ostatních platinových kovů loužením a žíháním v muflových pecích
Obsluha technologických zařízení jednotlivých chemických výrobních procesů - alkalického tavení, katalické hydrogenace, perzé kopolymerace, polysulfonace
Obsluha technologických zařízení jednotlivých chemických výrobních procesů – vakuové frakční destilace, fenolace, nitrace, aminace, diazotace, pulace, redukce apod.
Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby
Řízení ovládacích panelů chemických procesů
Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad
Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě
Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
anorganická chemie
organická chemie
základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin
laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii
zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
zacházení s jedy a žíravinami
ekonomika a řízení chemické výroby
systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu) (CZ-ISCO 3133)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 573 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 001 Kč do 45 584 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.