Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Celulózař

Odborný směr:

Výroba a zpracování papíru

Odborný podsměr:

výroba celulózy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě , Strojník regeneračního kotle , Operátor regenerace chemikálií , Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě , Strojník sušicího a odvodňovacího stroje

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101732

Datum zveřejnění

2. 11. 2011

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Celulózař obsluhuje stroje a technologická zařízení na výrobu buničiny a vedlejších produktů.

Pracovní činnosti

  • Řízení technologického procesu diskontinuálního (kyselého – sulfitového) nebo kontinuálního (alkalického – sulfátového) vaření dřevních štěpek, praní a třídění nebělené buničiny, bělení buničiny a přípravy bělících chemikálií.
  • Řízení technologického procesu dotřídění, odvodňování a sušení buničiny.
  • Řízení technologického procesu zahuštění výluhů na odparce a procesu sekundární regenerace spalin z regeneračního kotle, včetně výroby surové kyseliny pro vaření dřeva kyselým - sulfitovým způsobem nebo bílého louhu pro alkalické - sulfátové vaření dřeva.
  • Řízení technologického procesu spalování výluhů v regeneračním kotli.
  • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
  • Měření a analýzy sloužící ke kontrole průběhu výroby buničiny a vedlejších produktů.
  • Odběr vzorků buničiny, varné kyseliny nebo varného louhu, výluhu, vod, páry a chemikálií pro analýzy v laboratoři.
  • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
  • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Technologie celulózy a papíru RVP 28-41-M/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.