Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Betonář

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební technické činnosti

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101963

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Betonář provádí železobetonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Pracovní činnosti

 • Organizace pracoviště na staveništi a jeho zabezpečení.
 • Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, např. základy, podkladní betony apod.
 • Sestavování a ukládání výztuže.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných.
 • Osazování železobetonových konstrukcí a dílců včetně ukotvení.
 • Zhotovování betonové vozovky.
 • Provádění cementových potěrů podlah.
 • Úpravy povrchu betonu.
 • Betonáž různých pomocných betonových konstrukcí, např. sedel pod vodovodním a kanalizačním potrubím.
 • Zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu, např. mostních nosníků.
 • Opravy poškozených částí betonových konstrukcí.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Betonáž náročných železobetonových konstrukcí z hlediska třídy betonové směsi, doby zpracovatelnosti betonové směsi, přesnosti rozměrů a velké hustoty výztuže, včetně ukládky přídavné bezpečnostní výztuže, např. bankovní trezory. 5
Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, případně s vložením svařovaných armovacích sítí (např. základů pod stroje, desek, opěrných zdí a stěn malé výšky, podkladních betonů s hrubou povrchovou úpravou apod.). 5
Betonování tenkostěnných konstrukcí, např. skořepin, plášťů továrních komínů, chladicích věží, monolitických konstrukcí a prefabrikátů ze železového a předpjatého betonu se složitou a hustou výztuží (výztuž o hmotnosti vyšší než 130 kg na 1 m3 betonu) apod., zhotovovaných pomocí taženého a posuvného bednění. 5
Betonování stavebních konstrukcí ze železového betonu, např. základové konstrukce, pilíře a sloupy, stěny, vodorovné konstrukce, tj. průvlaky, trámy, stropy s výztuží do hmotnosti 130 kg na 1m3 betonu za použití ponorných a příložných vibrátorů, vibračních lišt dle ČSN 732400. 4
Provádění jednovrstvých vozovek z betonu se zpracováváním vibrační kladinou a úpravou styků a spár, provádění podkladních betonů s povrchovou úpravou pomocí vibračních lišt do určené výškové úrovně (např. podkladové betony pod základové konstrukce objektů, pod vodotěsné izolace apod.). 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce KKOV 3668H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce KKOV 3667H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce KKOV 3668E vhodná
Zedník RVP 36-67-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Betonování tenkostěnných konstrukcí továrních komínů, chladicích věží a dalších konstrukcí a prefabrikátů z předpjatého betonu se složitou a hustou výztuží
Zhotovení betonové vozovky
Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce
Volba postupu práce a technologických podmínek pro výrobu betonových a železobetonových prefabrikátů a provádění betonářských prací
Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu
Betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí
Provádění potěrů podlah
Obsluha vibračních stolů a jeřábů při zhotovování stavebních dílců ze železového betonu a při jejich přemisťování
Obsluha ponorných a příložných vibrátorů a vibračních lišt při betonování stavebních konstrukcí ze železového betonu
Opravy poškozených betonových konstrukcí
Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu
Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
pozemní stavby
dopravní stavby
ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení
druhy a vlastnosti betonu
železobetonové dílce
technologie betonování
technologie výroby a montáže železobetonové výztuže
druhy staveb
stavební materiály a jejich vlastnosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Chladová alergie.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.