Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Vodohospodářský technik

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

hospodáření na vodních tocích

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vodohospodářský technik říčního dozoru , Vodohospodářský technik hrázný jezný , Vodohospodářský technik dispečer , Vodohospodářský technik správy povodí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5312

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Vodohospodářský technik provádí odborné a řídicí práce při správě, provozu a údržbě vodních toků, zajišťuje péči o kvalitu vod, dispečerskou činnost, plní úkoly v oblasti vodohospodářské evidence a hospodaření s vodou, zpracovává jednoduché projekty staveb.

Pracovní činnosti

  • Kontrola a sledování stavu na tocích a v povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí.
  • Řízení prací při opravách a haváriích.
  • Řízení obsluhy přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačních řádů.
  • Plnění úkolů technicko-bezpečnostního dohledu.
  • Sledování, zaznamenávání a vyhodnocování hydrologických, meteorologických a provozních údajů v povodí.
  • Operativní řízení hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách při běžných i mimořádných situacích.
  • Zpracování podkladů pro hospodaření s vodou, sběr a zpracování podkladů o odběrech a vypouštění vod.
  • Kontrola hospodaření v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.
  • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro vodohospodářské stavby, objekty a zařízení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Ekologie a životní prostředí RVP 16-01-M/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.