Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

vodovody a kanalizace

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vodárenský technik kanalizačních sítí , Vodárenský technik vodovodních sítí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102392

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Charakteristika

Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
  • Spolupráce při vyznačování vedení vodovodních a kanalizačních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
  • Odstraňování havárií na vodovodech a kanalizacích.
  • Spolupráce s pracovními skupinami pro vyhledávání a odstraňování havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních sítích.
  • Řízení prací při budování a likvidaci vodovodních a kanalizačních přípojek.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.
  • Provádění dohledu nad provozuschopností vodovodů nebo kanalizací.
  • Zajišťování provozu a údržby na vodovodních a kanalizačních sítích a příslušných zařízeních.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.