Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Vodárenský samostatný technik

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

vodovody a kanalizace

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod , Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod , Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5072

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik definuje technologické procesy a zajišťuje složité a náročné úkoly v oblasti výroby pitné vody a čištění odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Organizace práce a operativní řízení provozu vodárenských zařízení.
 • Zajišťování technologických procesů úpravy a čištění vody.
 • Uvádění nových poznatků a požadavků do praxe.
 • Provádění kontroly nastavení parametrů u strojů a zařízení k úpravě a čištění vody.
 • Zajišťování podkladů pro jednání s orgány státní správy.
 • Zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Dodržování provozních a manipulačních řádů.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Stanovení rozpisu pracovních úkolů na pracoviště a kontrola jejich plnění.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru průmyslová chemie a chemická technologie KKOV 2831N nejvhodnější
Stavebnictví RVP 36-41-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru chemie a chemická technologie KKOV 2801R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxR vhodná
Bakalářský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů KKOV 2808R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů chemické obory KKOV 14xxR vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.