Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista v pojišťovnictví

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

pojišťovnictví

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Charakteristika

Specialista v pojišťovnictví posuzuje a oceňuje pojistná rizika, provádí pojistně-technické úkony, zajišťuje metodickou a poradenskou činnost a podílí se na tvorbě obchodní strategie pojišťovny.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a realizace obchodní politiky pojišťovny.
 • Metodická a poradenská činnost v oblasti pojišťovnictví.
 • Stanovení metod pojistně technických výpočtů včetně jejich provádění.
 • Zpracování dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích.
 • Posuzování a oceňování nestandardních pojistných rizik.
 • Vypracování a realizace koncepce a strategie zajištění rizik.
 • Vývoj nových produktů pojištění na základě zadání marketingem.
 • Vypracování koncepcí a metodiky interního a externího obchodu (obchodních sítí).
 • Vypracování metodiky a koncepcí likvidace pojistných událostí.
 • Posuzování postačitelnosti pojistného jednotlivých pojistných produktů.
 • Provádění analýz hospodaření pojišťovny z hlediska solventnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení projektových týmů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost KKOV 3908T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů matematické obory KKOV 11xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.