Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Specialista v pojišťovnictví

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

pojišťovnictví

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Charakteristika

Specialista v pojišťovnictví posuzuje a oceňuje pojistná rizika, provádí pojistně-technické úkony, zajišťuje metodickou a poradenskou činnost a podílí se na tvorbě obchodní strategie pojišťovny.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a realizace obchodní politiky pojišťovny.
 • Metodická a poradenská činnost v oblasti pojišťovnictví.
 • Stanovení metod pojistně technických výpočtů včetně jejich provádění.
 • Zpracování dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích.
 • Posuzování a oceňování nestandardních pojistných rizik.
 • Vypracování a realizace koncepce a strategie zajištění rizik.
 • Vývoj nových produktů pojištění na základě zadání marketingem.
 • Vypracování koncepcí a metodiky interního a externího obchodu (obchodních sítí).
 • Vypracování metodiky a koncepcí likvidace pojistných událostí.
 • Posuzování postačitelnosti pojistného jednotlivých pojistných produktů.
 • Provádění analýz hospodaření pojišťovny z hlediska solventnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení projektových týmů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost KKOV 3908T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů matematické obory KKOV 11xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.