Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Sklářský technik

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

výroba a zušlechťování skla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Sklářský technik připravuje technické dokumenty, řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku, kontroluje a vyhodnocuje produkty ve sklářské a bižuterní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení výroby ve svěřeném úseku.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů a výrobků.
  • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a zajišťování jejich uplatňování.
  • Dispečerské řízení výroby.
  • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojního zařízení.
  • Stanovování technologických postupů výroby.
  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnosti práce.
  • Příprava sklářské vsázky a tavení skloviny.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Technologie silikátů RVP 28-46-M/01 nejvhodnější
Sklářský a keramický průmysl RVP 28-45-L/51 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.