Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný textilní technik

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba látek

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Samostatný textilní technik manažer , Samostatný textilní technik desinatér , Samostatný textilní technik technolog

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6187

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný textilní technik řídí provoz a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité textilní výroby a rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých konstrukcí textilií.

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby na svěřeném úseku podle operativních plánů.
 • Řízení, hodnocení a organizace práce podřízených pracovníků.
 • Řízení a organizace bezchybného a bezpečného průběhu práce na svěřeném úseku.
 • Koordinace činnosti svěřeného úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Zajišťování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.
 • Zajišťování komplexní technologické přípravy textilních výrob.
 • Spolupráce na odstraňování technologických nedostatků ve výrobě.
 • Spolupráce na nových koncepcích.
 • Tvorba technicko-hospodářských norem.
 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty.
 • Konstrukční řešení textilních výrobků.
 • Technické zpracování návrhů.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence produkce.
 • Vyhodnocování plnění úkolů a kontrola.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Textilnictví RVP 31-41-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.