Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Psovod bezpečnostní služby specialista

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

ostraha majetku a osob

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření , Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102542

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Psovod bezpečnostní služby specialista za pomoci vycvičeného psa v určeném prostoru vyhledává, detekuje a označuje místa výskytu zájmových látek (např. drog, akcelerantů hoření, atd.). Pracuje metodou založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen spolehlivě identifikovat i nepatrné množství zájmových látek nacházejících se v budovách, autech, v terénu, u osob, na oděvu osob apod.

Pracovní činnosti

  • Detekce drog v místnostech budov, autech, v terénu, v osobních věcech osob.
  • Detekce akcelerantů hoření na požářišti.
  • Určení a označení místa nálezu a označení místa, kde pes ukazuje nález rezidua akcelerantu hoření.
  • Dokumentace místa nálezu.
  • Odběr vzorků pro případné laboratorní posouzení.
  • Odběr nosičů pro laboratorní vyhodnocení.
  • Odběr srovnávacího materiálu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Požární ochrana RVP 39-08-M/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.