Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Knihovník specialista

Odborný směr:

Média, publicistika a knihovnictví

Odborný podsměr:

knihovnictví, archivnictví

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 51 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Knihovník expert,  Librarian

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102206

Datum zveřejnění

15. 6. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Knihovník specialista zajišťuje komplexní knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností, zpracovává celostátní koncepce, plány a programy v předmětné oblasti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.
 • Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází.
 • Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností.
 • Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů.
 • Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů.
 • Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví a informační činnosti.
 • Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.
 • Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.
 • Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnicko-informačních systémů.
 • Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.
 • Analytická činnost a zpracování souborných katalogů speciálních dokumentů a vzácných tisků.
 • Spolupráce při stanovení strategie rozvoje a zaměření fondů knihoven.
 • Koordinace vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2622)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 104 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 202 Kč do 47 899 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 599 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 632 Kč do 51 337 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2622