Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Knihovník specialista

Odborný směr:

Média, publicistika a knihovnictví

Odborný podsměr:

knihovnictví, archivnictví

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Knihovník expert,  Librarian

Podřízené specializace

Knihovník specialista katalogizátor , Referenční knihovník specialista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102206

Datum zveřejnění

15. 6. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Knihovník specialista zajišťuje komplexní knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností, zpracovává celostátní koncepce, plány a programy v předmětné oblasti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.
 • Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází.
 • Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností.
 • Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů.
 • Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů.
 • Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví a informační činnosti.
 • Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.
 • Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.
 • Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnicko-informačních systémů.
 • Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.
 • Analytická činnost a zpracování souborných katalogů speciálních dokumentů a vzácných tisků.
 • Spolupráce při stanovení strategie rozvoje a zaměření fondů knihoven.
 • Koordinace vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.