Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Keramický inženýr

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

výroba a dekorace keramiky

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Charakteristika

Keramický inženýr koordinuje a řídí práce při zpracovávání technické dokumentace pro keramickou výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje výzkumně vývojovou činnost.

Pracovní činnosti

  • Řízení, organizace a kontrola všech jemu příslušejících činností.
  • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků a technologií do výroby.
  • Koordinace činností při zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
  • Organizace a řízení práce vedoucích provozů.
  • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
  • Dohled nad dodržováním legislativy v podmínkách vykonávané pracovní činnosti.
  • Hodnocení plnění výrobních úkolů a vývoje ekonomiky.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.