Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Ekolog specialista

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Ecologist,  Ekolog expert

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

7745

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Ekolog specialista vykonává koncepční, řídící, kontrolní, odborné a poradenské činnosti spojené s ochranou životního prostředí v organizaci.

Pracovní činnosti

 • Tvorba politik a strategií na ochranu životního prostředí.
 • Tvorba podmínek pro rozvoj aplikované ekologie (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe).
 • Spolupráce na činnostech příbuzných oborů, souvisejících s ochranou životního prostředí.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování rizik a odstraňování havárií.
 • Spolupráce na osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Tvorba, zavedení a kontrola systémů vzdělávání.
 • Metodické řízení, řízení a organizování práce podřízených zaměstnanců.
 • Koordinace činností na ochranu životního prostředí.
 • Koordinace zapojení dílčího celku organizace do zavedení, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) / systému řízení.
 • Spolupráce v oblastech strategického řízení, investiční politiky, vyjednávání a komunikování v rámci organizace i s externími partnery.
 • Kontrola zavedených systémů řízení, informačních systémů a systémů kontroly.
 • Tvorba, zavedení, zlepšování systémů řízení, informačních systémů a systémů kontroly.
 • Zajištění činností celé organizace/ dílčího celku organizace tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a současně i s předpisy, normami, podnikovou legislativou a legislativou v oblasti systému řízení a jejich kontrola.
 • Metodické řízení aplikace předpisů, standardů a činností na ochranu životního prostředí nebo jejich aplikace a vedení registru.
 • Spolupráce na tvorbě předpisů (např. zákonů, vyhlášek, interních předpisů) a standardů.
 • Spolupráce na navrhování a zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Zavedení a prosazování integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí.
 • Zadávání, řešení a spolupráce na studiích na ochranu životního prostředí.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví KKOV 41xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie paliv KKOV 2811T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti průmyslové ekologie (CZ-ISCO 2143)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 995 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 384 Kč do 78 551 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie http://data.europa.eu/esco/isco/C2143